Algebraic approach to nonlinear systems: theory and applications

Projekt sa zameriava na výskum v oblasti využitia moderných algebrických metód na riešenie problémov riadenia nelineárnych systémov (spojitých, diskrétnych a s dopravným oneskorenim). Dôraz kladie najmä na polynomiálny pristup a využitie prenosových funkcii nelineárnych systémov, pričom sleduje problémy návrhu spätnoväzobnej linearizácie, riadenia bez interakcií, odstránenia vplyvu porúch, návrhu pozorovateľov a pod. Venuje sa nielen problematike systémov s jedným vstupom a výstupom (SISO systems) ale aj systémom s viacerými vstupmi a výstupmi (MIMO systems). Jednotlivé konrétne problémy riadenia nelineárnych systémov skúma najmä teoreticky, ale určitý dôraz kladie aj na praktickú implementáciu na laboratórnych modeloch reálnych systémov. Tým sa čiastočne preklenuje často priepastný rozdiel medzi teóriou a praxou, ktorý býva o to výraznajši, čim zložitejšie sú použité teoretické postupy, ako tomu nesporne pri nelineárnych systémoch je.

Title: 

Algebraic approach to nonlinear systems: theory and applications

Project type / Agency: 

VEGA

Project code: 

1/0369/10

Project duration: 

1. January, 2010 to 31. December, 2011

Tags: 

nelineárne systémy, riadenie, algebrický pristup, polynomiálny pristup, prenosové funkcie

Solver: