Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry.

Hlavným cieľom projektu je vývoj podporného programového systému AUIKE pre optimalizáciu rozhodovania a riadenia kritických procesov v energetike. Podporný programový systém AUIKE bude využívať metódy umelej inteligencie založené na fuzzy logike, umelých neurónových sieťach a genetických algoritmoch. Pre praktické použitie bude AUIKE spracovaný a implementovaný ako samostatný modul, ktorý bude tcoriť nadstavbu softvérového vybavenia veľkých riadiacich systémov. Jeho naplňanie údajmi bude prebiehať on-line spôsobom a jeho aktivácia do riešenia bude realizovaná off-line podľa vyhodnotenia aktuálnych situácií v procese a to buď v automatickom alebo manuálnom režime.

Title: 

Application of artificial intelligent methods in modelling and control of critical processes in power industry.

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVT-20-031404

Project duration: 

1. January, 2005 to 31. December, 2007

Tags: 

kritické procesy, metódy optimálneho riadenia, fuzzy logika

Solver: