Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers

Jednou z priorít EU v súčasnosti je zaistenie ochrany jej vonkajšej hranice, ochrana proti terorizmu a zaistenie bezpečnosti občanov na pracoviskách, v dopravných prostriedkov, centrách trávenia voľného času a pod. Medzi technické prostriedky určené na túto ochranu a monitorovanie priestorov patria senzorické systémy umiestňované na tento účel na navrhované nosiče. Hlavným cieľom projektu je výskum a vývoj hardverových a softverových modulov pre stabilizovaný polohovací nosič senzorických systémov. Výskum a vývoj zakladá na využití najnovšej poznatkov bázy VŠ (TU) v oblasti návrhu a optimalizácií mechanických konštrukcií manipulátorov, VaV nových pohonných servosystémov, regulačných štruktúr, programového vybavenia a pod. a vedomosti a skúsenosti pracovníkov navrhovateľa projektu, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie nového výrobku a jeho opakovanej realizácie.

Title: 

Research and development of HW and SW modules of positioning sensoric systems carriers

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVV-99-P05305

Project duration: 

1. January, 2005 to 31. December, 2007

Tags: 

polohovací nosič, senzorický systém, mechanická časť

Solver: