Research of mechatronic systems and progressive technologies for surface material engineering

Projekt je zameraný na komplexné riešenie úloh v oblasti riadenia technologických procesov a samotných technologických procesov povrchového materiálového inžinierstva na báze laserových a elektrónolúčových procesov. V rámci projektu sa určia kritériá optimalizácie mechatronického komplexu danej technológie. Budú študované teoretické otázky v oblasti monitoringu a diagnostiky laserových procsov. Budú skúmané teoretické aspekty štruktúrneho a tepelného účinku nanášania práškov.Na modelových systémoch sa bude študovať vplyv základných parametrov laserového a elektrónolúčového nanášania na štruktúru nanesenej vrstvy a kvalitu spojov.Budú skúmané otázky vplyvu parametrov a podmienok technologického spracovania povrchov na kvalitu vytvorených vrstiev s cieľom navrhnúť a odskúšať nové technologické postupy v oblasti laserového a elektrónolúčového vytvárania povrchov využiteľné v poloprevádzkovej výrobe alebo priamo v priemysle.

Title: 

Research of mechatronic systems and progressive technologies for surface material engineering

Project type / Agency: 

APVV

Project code: 

APVT-20-020904

Project duration: 

1. January, 2005 to 31. December, 2007

Tags: 

mechatronika, automatické riadiace systémy, laserový lúč, štruktúra povrchových vrstiev, diagnostika laserov. procesov, teplotné polia, elektrónový lúč, povrchové inžinierstvo

Solver: