Sophisticated control methods for multi–axis motion systems

Projekt je venovaný teórii návrhu riadiacich systémov viacosových pohybových systémov. Riešené budú modely systémov. Ďalej budú rozpracované sofistikované metódy návrhu systémov, vrátane návrhu senzorových systémov, algoritmov spracovania informácií, návrhu riadiacich a výkonových častí systému. Riešené budú inteligentné pohybové systémy na báze striedavých motorov s využitím nových metód v oblasti nelineárneho stavového riadenia a neuro-fuzzy štruktúr. Rozpracované bude použitie mutliagentových prístupov pri návrhu riadenia systémov. V oblasti robustného riadenia pohybových systémov rieši projekt špecifické otázky implementácie teórie systémov s premenlivou štruktúrou (VSS) na viac osové pohybové systémy. Aktuálne sú najmä nasledovné kľúčové etapy syntézy robustného riadenia MIMO systémov: návrh prepínacích funkcií, výber algoritmu riadenia a určenie metód potlačenia parazitných auto oscilácií. Riešenie bude sledovať aj problematiku implementácie navrhnutých algoritmov.

Title: 

Sophisticated control methods for multi–axis motion systems

Project type / Agency: 

VEGA

Project code: 

1/3120/06

Project duration: 

1. January, 2006 to 31. December, 2008

Tags: 

pohybový systém, sofistikované metódy riadenia, robustné systémy s premenlivou štruktúrou, inteligentné servosystémy, nelinearity v systéme

Solver: