Teaching aids for distance learning in study program Industrial Informatics

Projekt je zameraný na tvorbu multimediálnych učebníc dištančného vzdelávania pre teoretickú, ale aj praktickú časť tohto štúdia, spolu s realizáciou pedagogicko.experimentálnych pracovísk určených na získanie dôležitých praktických zručností a skúseností absolventa. Učebnice majú vhodnú štruktúru a formu pe dištančné vzdelávanie a obsahujú interaktívne elektronické dátové nosiče s textovými časťami na podporu zrozumiteľnosti učebnicového textu, ďalej doplňujúce prezentácie v Power pointe a tematicko - motivačné videoprezentácie. Tieto učebnice zabezpečia efektívne a kvalitné dištančné vzdelávanie zrovnateľné s dennou formou štúdia.

Title: 

Teaching aids for distance learning in study program Industrial Informatics

Project type / Agency: 

KEGA

Project code: 

3/5201/07

Project duration: 

1. May, 2007 to 31. December, 2009

Tags: 

Dištančné štúdium, multimediálne učebné pomôcky, priemyselná informatika

Solver: