Virtual laboratory and simulated experiments as a tool for improving the efficacy of teaching chemical and energy courses at universities of natural and technical orientation

Projekt je zameraný na vytvorenie otvoreného systému virtuálneho laboratória na riešenie úloh, ktoré sú z rôznych hľadísk (ekonomické, ekologické, časové a pod.) ťažko riešiteľné v reálnom prevedení. Tieto úlohy sú určené predovšetkým pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Okrem toho budú do projektu zahrnuté aj úlohy slúžiace na výučbu spracovania a prezentácie odborných a vedeckých textov a výpočtov s použitím štandardných programov Word, Excel a Matlab. Táto časť projektu je zameraná na širokú sieť možných užívateľov ako sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia z rôznych vysokých škôl, pracovníci z praxe, ktorí sa potrebujú, alebo chcú zdokonaliť v tejto oblasti a iní.

Title: 

Virtual laboratory and simulated experiments as a tool for improving the efficacy of teaching chemical and energy courses at universities of natural and technical orientation

Project type / Agency: 

KEGA

Project code: 

3/3075/05

Project duration: 

1. January, 2005 to 31. December, 2007

Tags: 

simulácie, chemometria, energetika

Solver: