90. výročie narodenia akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc.

Dňa 28.9.2018 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie  EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty.

Václav Kalaš sa narodil 28. 9.1928 v Považskej Bystrici. Jeho cesta k dráhe vysokoškolského profesora nebola jednoduchá. Svoju odbornú kariéru začínal ako učeň (navíjač elektromotorov) v roku 1943. V roku 1949 maturoval v Malackách a v roku 1953 ukončil s vyznamenaním štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od roku 1952 bol pomocným asistentom a od roku 1953 riadnym asistentom na Ústave elektrických pohonov a dráh EF SVŠT. V roku 1959 významne prispel k rozvoju výučby automatizácie na Slovensku, keď bol spoluzakladajúcim členom Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT a jej prvým vedúcim. V ďalších rokoch obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (1961) a habilitoval sa (1963). V roku 1970 bol menovaný mimoriadnym profesorom. V roku 1978 obhájil doktorskú dizertačnú prácu, ako prvú z kybernetiky na Slovensku a v tom istom roku sa stal členom korešpondentom SAV. V roku 1980 bol menovaný profesorom. V roku 1984 bol zvolený za akademika SAV. V roku 1986 sa stal členom korešpondentom ČSAV. To je stručný faktograficky prehľad odborného rastu prof. Kalaša. Je za tým mimoriadna odborná erudícia a pracovitosť, dosiahnuté výsledky v odbornej práci, výsledky v riadiacej práci, schopnosť predvídať vývoj, stanoviť potrebné a reálne ciele, presadiť ich a doviesť kolektív k ich splneniu.

To je len jedna časť jeho životného príbehu. Veľa úsilia vložil prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc. do rozvoja vysokého školstva, a osobitne odboru automatizácia. Bol spoluzakladateľom Katedry automatizácie a regulácie EF SVST a jej prvým vedúcim. Viedol kolektív katedry v rôznych obdobiach 14 rokov a významne ovplyvňoval dianie v odbore ako v pedagogickej, tak aj vo vedeckej oblasti Významné bolo jeho pôsobenie v akademických funkciách. Šesť rokov bol prodekanom EF SVŠT a v rokoch 1976-79 dekanom EF SVŠT. Svojimi aktivitami významne prispel k rozvoju vysokoškolského vzdelávania v elektrotechnike a kybernetike v celej bývalej Československej republike. Bol vo vedeckých radách EF SVŠT, SVŠT, EVÚ Nová Dubnica, bol predsedom Vedeckého kolégia SAV pre matematiku, fyziku a elektroniku, podpredsedom Vedeckého kolégia ČSAV pre elektrotechniku a kybernetiku, predsedom komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác, atď. Funkcie, ktoré vykonával, boli náročné a výsledky jeho práce pozitívne ovplyvnili vzdelávanie i vedu v relevantných oblastiach v celej republike.

V pedagogickej oblasti výrazne prispel k vytvoreniu kvalitných študijných plánov pre elektrotechnické univerzitné vzdelávanie a osobitne pre odbory spojené s automatizáciou a robotikou. Vybudoval nové predmety, v ktorých boli mimoriadne kvalitné a zaujímavé prednášky a tvorivé cvičenia. Prof. Kalaš bol učiteľom, ktorý vedel nadchnúť svojich poslucháčov, vedel ich naplno zaujať, zapojiť ich do riešenia úloh. Bol vedúcim študijného odboru Technická kybernetika, založil zameranie Robotika, viedol okolo 100 diplomových prác a vykonal veľa ďalšej práce v tejto oblasti. Dá sa povedať že "cez jeho ruky prešlo" viac ako 3500 absolventov odboru, ktorých ovplyvnil a ktorí sa k nemu hrdo hlásia ako k svojmu učiteľovi.

Výsledky vedeckého bádania spracoval do 21 knižných publikácií a vysokoškolských učebníc a predniesol na viac ako 120 kongresoch, sympóziách a konferenciách. Vytvoril špičkovú vedeckú školu servosystémov. Vychoval 13 vedeckých pracovníkov - z toho traja sú vysokoškolskí profesori. Viedol 13 štátnych výskumných úloh. Pod jeho vedením vznikol celý rad unikátnych zariadení, ktoré boli nasadené v praxi. Publikoval takmer 200 vedeckých prác doma i v zahraničí. Bol autorom resp. spoluautorom 23 patentov. Bol vedúcim kolektívu riešiteľov viac ako pol stovky významných projektov pre priemysel a výskumné organizácie. Vypracoval 65 expertíznych posudkov, oponoval takmer päťdesiat dizertačných a habilitačných prác a viac ako štyridsať výskumných sprav.

Prof. Kalaš ako vedec a učiteľ významne prispel k rozvoju automatizácie, kybernetiky a robotiky a k ich aplikácii v praxi. Významné výsledky dosiahol v oblasti analýzy a syntézy nelineárnych pohybových systémov. Významne rozvinul problematiku invariantnosti a ro­bustnosti pohybových systémov s výrazne premenlivými parametrami, a to najmä pre robotiku, so zachovaním referenč­ných responzií. Ďalej prispel k rozvoju senzorových systémov pre pohybové systémy a rozvinul i problematiku nelineárnej filtrácie signálov. Jeho práce vytvorili priestor pre ďalšie tvorivé pokračovanie v daných oblastiach.

Výsledky jeho práce boli ocenené 54 vyznamenaniami a oceneniami, z ktorých najvýznamnejšie sú Zlatá medaila SVŠT - 1976, Zlatá plaketa Aurela Stodolu - 1978 (SAV), Za zásluhy o výstavbu - udelené v r. 1978 prezidentom republiky, Medaila ČSAV J. E. Purkyné - 1987, Cena Ministra školstva - 1982, Zlatá plaketa F. Krížika - 1988 (ČSAV), Národná cena SR - 1989, Zlatá plaketa STU - 1998, Čestné uznanie SAV v rámci akcie Významné osobnosti roka 2003, Veľká medaila sv. Gorazda 2003.

Prof. Kalaš ostáva naším vzorom ako náš učiteľ, nositeľ nových myšlienok, nápadov, riešení. Vždy budeme obdivovať jeho prístup k práci, tvorivosť, húževnatosť, schopnosť zapáliťsvojich spolupracovníkov a študentov pre prácu, pre svoj odbor, pre hľadanie nových prístupov.

Prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc. zomrel 24.11.2013.