Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie

Cieľom projektu je výskum v oblasti nelineárnych systémov riadenia s využitím algebrických metód a ich aplikácia na riešenie konkrétnych problémov riadenia, predovšetkým na riešenie problému autorotácie. Prvoradým cieľom je konštrukcia vhodného algebrického prostredia, ktoré by umožnilo zovšeobecniť pojem prenosovej funkcie, známy z lineárnych systémov, aj na nelineárne systémy. Predmetom záujmu sú tak spojité ako aj diskrétne nelineárne systémy. Z tohto uhľa pohľadu hrajú kľúčovú úlohu nekomutatívne polynómy, ktoré predstavujú lineárne diferenciálne alebo diferenčné operátory nad vektorovými priestormi diferenciálnych foriem. Ich zlomky by mali predstavovať hľadaný formalizmus. Jednotlivé teoretické výstupy budú následne aplikované na riešenie konkrétnych problémov riadenia nelineárnych systémov, obzvlášť na riešenie problému autorotácie. Pod autorotáciou sa rozumie abnormálny stav chodu vrtuľníka, kedy sú motory (napr. pri úplnom zlyhaní alebo inej poruche) úplne odpojené od rotora a ten sa točí samovoľne. Zaujímavosťou je, že vrtuľník je za takýchto kritických podmienok stále riaditeľný a dá sa s ním bezpečne pristáť. Pri klesaní totiž dochádza k vzostupnému prúdeniu vzduchu cez rotor, ktoré ho udržuje v rotácii.

Title: 

Algebrické metódy v riadení nelineárnych systémov a ich aplikácia na riešenie problému autorotácie

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

LPP-0127-06

Dĺžka projektu: 

1. november, 2006 - 30. október, 2009

Kľúčové slová: 

algebraické metódy, nelineárne systémy riadenia, autorotácia

Zodpovedný riešiteľ: