Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie

Projekt sa zameriava na výskum v oblasti využitia moderných algebrických metód na riešenie problémov riadenia nelineárnych systémov (spojitých, diskrétnych a s dopravným oneskorenim). Dôraz kladie najmä na polynomiálny pristup a využitie prenosových funkcii nelineárnych systémov, pričom sleduje problémy návrhu spätnoväzobnej linearizácie, riadenia bez interakcií, odstránenia vplyvu porúch, návrhu pozorovateľov a pod. Venuje sa nielen problematike systémov s jedným vstupom a výstupom (SISO systems) ale aj systémom s viacerými vstupmi a výstupmi (MIMO systems). Jednotlivé konrétne problémy riadenia nelineárnych systémov skúma najmä teoreticky, ale určitý dôraz kladie aj na praktickú implementáciu na laboratórnych modeloch reálnych systémov. Tým sa čiastočne preklenuje často priepastný rozdiel medzi teóriou a praxou, ktorý býva o to výraznajši, čim zložitejšie sú použité teoretické postupy, ako tomu nesporne pri nelineárnych systémoch je.

Title: 

Algebrický prístup k riadeniu nelineárnych systémov: teória a aplikácie

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0369/10

Dĺžka projektu: 

1. január, 2010 - 31. december, 2011

Kľúčové slová: 

nelineárne systémy, riadenie, algebrický pristup, polynomiálny pristup, prenosové funkcie

Zodpovedný riešiteľ: