Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov

Cieľom projektu je výskum v oblasti riadenia nelineárnych systémov, spojitých, diskrétnych a systémov s oneskoreniami, s využitím moderných algebrickým metód. Dôraz je kladený najmä na polynomiálny prístup a použitie prenosových funkcií nelineárnych systémov. Nakoľko takýto formalizmus vykazuje mnohé analógie s lineárnymi systémami, snahou je aplikovať myšlienky a postupy známe z teórie riadenia lineárnych systémov na riešenie problémov riadenia nelineárnych systémov. Výskum v tejto oblasti preto prináša principiálne nové poznatky, spôsoby a metódy analýzy a syntézy nelineárnych systémov, pričom veľkou výhodou je ich principiálna a formálna podobnosť s teóriou lineárnych systémov. To má náslene značný vplyv aj na prenos teoretických výsledkov do praxe, kde je formalizmus prenosových funkcií dlhodobo využívaný, zrozumiteľný a jednoducho aplikovateľný.

Title: 

Aplikácia algebrických metód na riadenie nelineárnych systémov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0276/14

Dĺžka projektu: 

1. január, 2014 - 31. december, 2017

Kľúčové slová: 

nelineárne systémy, teória riadenia, algebrický prístup, polynomiálny prístup, prenosové funkcie

Zodpovedný riešiteľ: