Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)

Hlavným cieľom projektu je vývoj podporného programového systému AUIKE pre optimalizáciu rozhodovania a riadenia kritických procesov v energetike. Podporný programový systém AUIKE bude využívať metódy umelej inteligencie založené na fuzzy logike, umelých neurónových sieťach a genetických algoritmoch. Pre praktické použitie bude AUIKE spracovaný a implementovaný ako samostatný modul, ktorý bude tcoriť nadstavbu softvérového vybavenia veľkých riadiacich systémov. Jeho naplňanie údajmi bude prebiehať on-line spôsobom a jeho aktivácia do riešenia bude realizovaná off-line podľa vyhodnotenia aktuálnych situácií v procese a to buď v automatickom alebo manuálnom režime.

Title: 

Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení kritických procesov v energetike (AUIKE)

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVT-20-031404

Dĺžka projektu: 

1. január, 2005 - 31. december, 2007

Kľúčové slová: 

kritické procesy, metódy optimálneho riadenia, fuzzy logika

Zodpovedný riešiteľ: