Bakalársky študijný program PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA

Profil absolventa

Absolvent študijného programu Priemyselná informatika

  • získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Automatizácia a Aplikovaná informatika,
  • bude rozumieť systémom automatického riadenia, procesom spojeným s analýzou, návrhom a prevádzkou systémov automatického riadenia, informačným technológiám, ako aj otázkam profesie v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • bude mať znalosti o automatizovaných a automatických riadiacich, meracích a informačných systémoch, ich implementácii a prevádzke, získa prakticky orientované vzdelanie pre oblasť algoritmizácie a formalizácie úloh, informačného zabezpečenia riadenia na procesnej, operatívnej a manažérskej úrovni, pre špecializované aplikácie informačných technológií v riadení kvality, experimentov a diagnostiky, pre oblasť spoľahlivej a bezpečnej komunikácie a pre spracovanie, archivovanie a dokumentáciu prevádzkových informácií, bude mať vedomosti z prírodných vied v rozsahu potrebnom pre prvý stupeň, teórie systémov, základov metód automatického riadenia, metód tvorby modelov a simulácie systémov, architektúr počítačových systémov, základov algoritmizácie úloh, programovacích jazykov, operačných systémov, informačných sietí, návrhu databázových aplikácií, základov merania, základov zberu, spracovania a prenosu údajov pre riadiace a informačné systémy, základov diagnostiky systémov, základov teórie spoľahlivosti systémov, bude ovládať jeden svetový jazyk, získa základné znalosti o ekonomike podniku, oprávnych aenvironmentálnych, spoločenských, morálnych, etických aprávnych súvislosti vo vzťahu k odboru, na laboratórnych cvičeniach a pri riešení projektov získa praktické skúsenosti z používania CAE systémov, prostriedkov počítačového modelovania a simulácie, programovania, prevádzky automatických meracích, riadiacich a informačných systémov, používania sieťových technológií v riadení systémov, udržiavania systémov priemyselnej informatiky, naučí sa efektívne pracovať v tíme,
  • bude schopný analyzovať, navrhovať, implementovať a prevádzkovať systémy automatického riadenia, efektívne nasadzovať a prevádzkovať počítačové a softvérové systémy na riadenie systémov, pracovať efektívne ako člen vývojového tímu, bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu druhého stupňa v odbore Kybernetika, Robotika, Aplikovaná informatika - doména IT v riadení, Aplikovaná mechatronika, alebo iných príbuzných študijných programov, resp. na bezprostredný vstup na trh práce,
  • nájde uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov priemyselnej informatiky vo všetkých druhoch podnikov a organizácií v štátnom a súkromnom sektore, ktoré využívajú metódy a prostriedky riadiacich a informačných technológií (napr. priemyselné podniky, doprava, zdravotníctvo – predovšetkým absolventi povinne výberových predmetov skupiny B), alebo môže pokračovať v druhom stupni štúdia (podmienkou je absolvovanie povinne výberových predmetov skupiny A).

Ďalšie informácie