Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií

Cieľom projektu je nadviazať na predchádzajúcu spoluprácu v oblasti budovania siete virtuálnych laboratórií a realizovať virtuálne a vzdialené experimenty v oblasti merania, riadenia a komunikačných infraštruktúr na
základe informačných a komunikačných technológií. Realizované on-line experimenty zvýšia prístupnosť laboratórií až po hodnotu 24/7, vedú k podpore dištančných a elektronických foriem vzdelávania, k väčšej priepustnosti laboratórií v dennej forme štúdia a uľahčia prístup k laboratórnym experimentom pre hendikepované skupiny (pre pohybovo postihnutých a cestujúcich študujúcich). Spolupráca v rámci siete naviac umožní vzájomné porovnávanie vedecko- výskumných výsledkov.

Title: 

Budovanie virtuálnych a vzdialených experimentov pre sieť on-line laboratórií

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/7245/09

Dĺžka projektu: 

1. január, 2009 - 31. december, 2011

Zodpovedný riešiteľ: