Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií

Zámerom projektu “Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií” je podporiť dlhodobejšiu existenciu špičkového výskumného centra zameraného na základný ako aj aplikovaný výskum a vývoj, vrátane silného prepojenia na vysokoškolské vzdelávanie a zapájanie študentov do výskumu. Prvá etapa výskumného centra bude v zmysle výzvy na predkladanie projektov zameraná na špičkový základný výskum, pričom ako téma výskumu bola identifikovaná diabetická retinopatia a prístup k výskumu tejto problematiky bude pozostávať z epidemiologickej štúdie, z biomedicínskej časti, ako aj z časti zameranej na výskum za využitia moderných IKT prístupov.

Title: 

Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií

Typ projektu: 

Projekt zo štrukturálnych fondov EÚ

Číslo projektu: 

ITMS 26240120038

Dĺžka projektu: 

1. január, 2014 - 31. december, 2015

Zodpovedný riešiteľ: