Dizertačné a habilitačné práce obhájené na KAR, KASR a ÚRPI (ďo roku 2008)

Kandidátske dizertačné práce / Záverečné práce doktorandského štúdia do roku 2008

Kandidátske dizertačné práce od roku 2013

 • ABELOVSKÝ, M. (2004): Pozorovatele stavových veličín bezsnímačových servopohonov s AM. (M. Žalman)
 • ALMÁSSY, S. (1979): Príspevok k metodike analýzy servosystémov so synchrónnymi reakčnými motormi. (V. Kalaš)
 • AUGUSTÍN, P. (1992): Optimálne riadenie technologických procesov metódami koordinácie. (V. Veselý)
 • BAO, Phan quoc. (1981): K syntéze štruktúry regulátorov budenia. (J. Bízik)
 • BARČ, V. (1988): Decentralizované riadenie lineárnych dynamických systémov. (V. Veselý)
 • BÉLAI, I. (1997): Prediktívny vektorový regulátor prúdu asynchrónneho motora. (M. Žalman)
 • BÍZIK, J. (1961): K problematike regulácie napätia synchrónneho generátora olejotlakovým regulátorom OTR1 v spolupráci s prúdovou kompaundáciou. (M. Šalamon)
 • BORŠČ, M. (1968): Príspevok k syntéze regulačných obvodov blízkych k časove optimálnym. EF SVŠT, 1968. (V. Kalaš)
 • BUDINSKÝ, M (1998).: Robustné číslicové riadenie systémov s neurčitými fyzikálnymi parametrami. (Š. Kozák)
 • BURGER, I. (1963): Metodika vyšetrovania dynamických konštánt viacparametrových regulovaných sústav. (M. Šalamon)
 • BYSTRIANSKY, P.(1992): Meranie prúdenia vzduchu a korekcia jeho vplyvu pri elektroakustickom snímaní súradníc. (Š. Kočiš)
 • ČAPKOVIČ, M. (2003): Neural network for SISD real time systems and large problems. (Š. Kozák)
 • DOBROVODSKÝ, K.(1980): Popis Volterrových systémov stavovými veličinami. Diskrétne modely, identifikácia. (M. Šalamon)
 • DOLEŽAL, M. (1995): Príspevok k návrhu číslicových servosystémov s krokovými motormi. (V. Kalaš)
 • DOSOKY, E.(1990): Large scale linear dynamic systems stabilization via decentralised adaptive control approach. (V. Veselý)
 • DRÁB, L. (1985): Systém rozpoznávania situácií informačného a riadiaceho komplexu. (J. Uličný)
 • DRAHOŠ, P. (2003): Príspevok k syntéze aktuátora zo zliatiny s tvarovou pamäťou. (L. Jurišica)
 • FLOCHOVÁ, J. (2000): Príspevok k riešeniu supervízorového riadenia diskrétnych udalostných systémov. (B. Hrúz)
 • FODREK, P. (1992): Automatizovaný systém riadenia laserového zváracieho pracoviska. (J. Murgaš)
 • FODREK, P.(2008): Adaptívne riadenie synchrónneho motora s permanentným magnetom. (J. Murgaš)
 • FOLTIN, M.(2006): Adaptívny heuristický PID regulátor. (J. Murgaš)
 • FRIŠTACKÝ, N. (1963): Stabilita prenosu signálov v logických obvodoch zostavených z niektorých typov magneticko-polovodičových logických členov (Ľ. Kneppo)
 • GABČO L. (1993): Robustnosť obvodov automatického riadenia. Topologický prístup (D. Mudrončík)
 • GACHO, J. (2007): Bezsnímačový rýchlostný servopohon s AM s pozorovaním stavových veličín spätno-väzbovými pozorovateľmi. (M. Žalman)
 • GALBAVÝ, P. (1991): Číslicové spracovanie obrazu v montáži (I. Burger)
 • GEORGIEV, I. (1982): Príspevok k syntéze fluidného snímača vzdialenosti.
 • GONOS, M. (2005): Stavové adaptívne riadenie s referenčným modelom za prítomnosti nemodelovanej dynamiky. (J. Murgaš)
 • GRMAN, Ľ. (2005): Analýza stability a syntéza robustných regulátorov pre lineárne systémy. Odbor Automatizácia a riadenie. (V. Veselý)
 • HALÁS, M. (2006): Symbolický výpočet pre nelineárne systémy. (M. Huba)
 • HANZEL, J. (2008): Mapovanie prostredia na báze meraní ultrazvukom. (L. Jurišica)
 • HARIŠ, E. (1983): Teoretický a experimentálny rozbor elektrodynamického krokového motora s diskovou kotvou a so vstavaným planétovým prevodom. (Š. Kočiš)
 • HARSÁNYI, L. (1972): Príspevok k regulácii napätia autonómne pracujúceho synchrónneho generátora. (J. Bízik)
 • HEJDA, I. (1990): Adaptívne decentralizované riadenie zložitých systémov. (J. Murgaš)
 • HEJDIŠ, J. (1999): On some design problems of predictive self-tuning controllers for processes modelled by orthogonal functions. (Š. Kozák)
 • HLAVATÝ, J. (1977): Univerzálne lineárne STT kódy pre asynchrónne realizácie automatov. (N. Frištacký)
 • HRIVŇÁK, J. (1968): O voľbe najvhodnejšieho výpočtového algoritmu krokových gradientových metód statickej optimalizácie. (M. Šalamon)
 • HUBA, M.(1982): Číslicový časovo optimálny regulátor s premenlivou štruktúrou. (M. Šalamon)
 • HUBINSKÝ, P. (1992): Tlmenie kmitov koncového člena priemyslového robota s pružnými kĺbmi. (L. Jurišica)
 • HUDZOVIČ, P. (1966): Numerické metódy posúdenia kvality impulznej regulácie. (M. Šalamon)
 • HYPIUSOVÁ, M. (2004): Robustné riadenie lineárnych systémov s využitím LMI. (Š. Kozák)
 • CHAMRAZ, Š. (1982): Metóda harmonickej rovnováhy a jej aplikácie. (M. Šalamon)
 • IVANOV, I. (2006): Zovšeobecnená metóda eliminácie reziduálnych kmitov pomocou spektrálnej úpravy riadiaceho signálu. (P. Hubinský)
 • JANČOVIČ, M. (2008): Využitie genetických algoritmov v striedavých servosystémoch. (M. Žalman)
 • JOVANKOVIČ, J. (2003): Virtuálne senzory v striedavých servosystémoch. (M. Žalman)
 • JURÁČKOVÁ, Ľ. (2000): Synthesis of predictive control based on orthonormal functions. Application to the control of a synchronous motor. FEI STU Bratislava / IRCCyN Nantes, Francúzsko. (Š. Kozák/C. H. Moog)
 • JURIŠICA, L. (1972): Príspevok k riešeniu regulačných obvodov s tyristorovými akčnými členmi pri uvažovaní impulznej činnosti meničov. (V. Kalaš)
 • KAJAN, S. (2006): Modelovanie a riadenie nelineárnych systémov umelými neurónovými sieťami s ortogonálnymi aktivačnými funkciami. (Š. Kozák)
 • KALAŠ, D. (1984): Nelineárne parametricky invariantné oscilujúce riadiace systémy. (Š. Kočiš)
 • KALAŠ, V. (1961): Príspevok k meraniu momentových charakteristík asynchrónnych motorov z dynamických stavov metódou elektrickejderivácie. (M. Šalamon)
 • KAPRÁLIK, P. (1990): Stabilita decentralizovane riadených veľkých lineárnych dynamických systémov. (V. Veselý)
 • KARDOŠ, J. (2004): Časovo suboptimálne riadenie polohy. (L. Jurišica)
 • KHAFAJA, A. (1988): Príspevok k hierarchickému riadeniu zložitých technologických procesov. (V. Veselý)
 • KLEINERT, K. (1981): Stabilita mnohoparametrových diskrétnych systémov s nelinearitami Popovovho typu. (M. Šalamon)
 • KNEPPOVÁ, V. (1997): H-inf optimal control and weighting function selection. (Š. Kozák)
 • KOČIŠ, Š. (1969): Teoretický rozbor a experimentálne vyšetrovanie spoľahlivosti automatických montážnych liniek.
 • KOLESÁR, M. (1979): Syntéza logických kombinačných obvodov s univerzálnymi logickými modulmi. (N. Frištacký)
 • KOPČOK I. K. (2006): Rozvrhovanie operácií v pružných výrobných systémoch s využitím genetických algoritmov a heuristických prístupov (B. Hrúz)
 • KOREC, J. (1983): Návrh možností vyhodnocovania elektrických veličín mikroprocesorovou technikou s využitím teórie stavového priestoru. (J. Bízik)
 • KOSTELNÍK, P. (2007): Využitie individuálnych znalostí v tíme mobilných robotov.
 • KOŠČOVÁ, M. (1980): Decentralizované riadenie prechodných procesov v elektrizačnom systéme. (J. Bízik)
 • KOVÁČ, F. (1987): Príspevok k syntéze jednosmerných číslicových servosystémov. (L. Jurišica)
 • KOVÁČIK, P. (1977): Rušivé vplyvy v riadených sústavách s výkonovými polovodičovými spínačmi. (I. Burger)
 • KOZÁKOVÁ, A. (1998): Robust multivariable feedback control in the frequency domain: a decentralized approach. (V. Veselý)
 • KRATMÜLLER, M. (2006): Inteligentné metódy adaptívneho riadenia. (J. Murgaš)
 • KULHÁNY, J. (1985): Príspevok k analýze stability zložitého elektrizačného systému. (J. Bízik)
 • MARKECHOVÁ, M. (1982): Decentralizované diskrétne riadenie lineárnych dynamických systémov. (V. Veselý)
 • MIKLOVIČOVÁ, E. (1997): Methodology for design of linear (adaptive) controllers. (J. Murgaš)
 • MITOŠINKA, J. (1983): Návrh možností využitia číslicových počítačov pre chránenie elektrických zariadení v rámci automatizovaného systému riadenia technologického procesu v jadrovej elektrárni. (P. Hudzovič)
 • MOLNÁR, M. (1996): Invariantné servosystémy robotov. (V. Kalaš)
 • MOTELEB, M.S.A. (1985): Hierarchical accident control for complex power systems. (V. Veselý)
 • MUDRONČÍK, D. (1980): Analýza stability procesov zložitej elektrizačnej sústavy metódou vektorovej funkcie Ljapunova. (J. Bízik)
 • MURÁR, R. (2007): Relatívna reprezentácia prostredia. (L. Jurišica)
 • MURGAŠ, J. (1980): Stabilizácia elektrizačného systému metódou vektorovej funkcie Ljapunova. (V. Veselý)
 • NEUSCHL, Š. (1966): Modelovanie spojitých procesov na samočinnom číslicovom počítači. (M. Šalamon)
 • NOVOTNÝ, M. (1987): Príspevok k havarijnému riadeniu zložitého elektrizačného systému. (V. Veselý)
 • ONDERA, M. (2008): Počítačom podporovaný návrh riadenia nelineárnych systémov a ich zovšeobecnených prenosových funkcií. (M. Huba)
 • ORAVEC, I. (2006): Diskrétne časovo optimálne riadenie so šírkovou moduláciou impulzov. (M. Huba)
 • ORAVEC, L. (1987): Návrh technickej štruktúry ASR. (J. Bízik)
 • OSSO, I. (1988): Príspevok k riadeniu energetického podsystému kotol – turbína. (J. Bízik)
 • PAVLOVKIN, J. (2005): Riadenie mobilných robotických systémov. (L. Jurišica)
 • PERKÁCZ, J. (2008): Automatická analýza štruktúry riadenia pomocou genetického programovania. (I. Sekaj)
 • PLECHLO, M.(1991): Systémy robotov s pružnými kĺbmi. (V. Kalaš)
 • RAJNÍK, V. (1992): Decentralizované riadenie systémov Lurjeho typu. (V. Veselý)
 • RAKŠÁNY, P. (1993): Adaptívny prenos dát v systémoch riadenia technologických procesov. (I. Georgiev)
 • RÉPÁS, Š. (1990).: Návrh samonastavujúceho sa stabilizátora turboagregátu. (V. Veselý)
 • ROSINOVÁ, D. (1996): Decentralizované riadenie zložitých diskrétnych dynamických systémov. (V. Veselý)
 • ŘIKOVSKÝ,V. (2008): Modeling and control of robotic systems using artificial intelligence techniques. (Š. Kozák)
 • SEDLÁČEK, M. (1994): Příspěvek k analýze a syntéze znalostního regulátora s lingvistickou bází znalostí. (L. Jurišica)
 • SEKAJ, I. (2000): Znalostne orientované adaptívne riadenie. (V. Veselý)
 • SENECKÝ, L. (1970): Identifikácia a automatická regulácia elektrochemického brúsenia spekaných karbidov. (M. Šalamon)
 • SIVÍČEK, P. (1979): Rozšírenie možností metódy A.V. Bašarina k riešeniu dynamických systémov na číslicovom počítači. (V. Kalaš)
 • SOLIMAN, K.M. (1984): Decentralised control and stability studies of the complex power system. (V . Veselý)
 • STANČEV, S. P. (1978): Riadiace obvody s nastaviteľným zosilnením korekčného člena. (J. Hrivňák)
 • STRUHÁR, M. (2002): Fuzzy objektový model Petriho siete a jeho aplikácia v riadení. (B. Hrúz)
 • ŠALAMONOVÁ, H. (1978): Stabilita číslicových modelov spojitých sústav. (Š. Neuschl)
 • ŠEVČÍK, V. (1973): Linearizácia sústavy. Indukčný motor - frekvenčný menič s jednosmerným medziobvodom. (J. Bízik)
 • ŠEBO, T. (2004): Virtuálna realita a projektovanie. (I. Hantuch)
 • ŠIMOVÁ, Ľ. (1981): Číslicové metódy spojitých sústav s aproximáciou vstupných funkcií. (Š. Neuschl)
 • ŠimŮnek, S. (1996): Adaptive decentralized control of power system with disturbance attenuation. (V. Veselý)
 • ŠKULTÉTY, J. (1988): Vybrané problémy počítačom podporeného projektovania ASR TP. (V. Veselý)
 • ŠTURCEL, J. (1983): Príspevok k syntéze fluidikových obvodov s dlhými spojovacími vedeniami. (Š. Kočiš)
 • ŠURKA, J. (1983): Problémy počítačového riadenia rýchlych procesov. (V. Kalaš)
 • ŠVANTNEROVÁ, T. (1985): Pseudonáhodný signál, ako výstup z lokálne nestabilného obvodu.
 • TAKÁCS, R. (1993): Návrh rýchlych algoritmov riadenia robotov po trajektóriách. (L. Jurišica)
 • TAMÁŠI, P. (1988): Príspevok k optimálnemu riadeniu zložitých stacionárnych procesov. (V. Veselý)
 • TOMAN, M. (1991): Generovanie a snímanie ultrazvukových impulzov pre meranie priestorových súradníc. (Š. Kočiš)
 • VÁCLAVÍK, I. (1972): Príspevok k návrhu adaptívnych systémov s modelom aplikácie pri regulácii budenia synchrónnych generátorov. (J. Bízik)
 • VARGA, A. (1983): Príspevok k syntéze uzavretých číslicových servosystémov s krokovými motormi. (V. Kalaš)
 • VARGA, J. ( 1987): Decentralizované riadenie lineárnych dynamických systémov. (V. Veselý)
 • VESELÝ, V. (1970): Príspevok k návrhu optimálneho regulátora budenia. (J. Bízik)
 • VRÁBOVÁ V. (1988): Návrh suboptimálneho riadenia rektifikačnej kolóny metódou dynamického programovania.. (P. Hudzovič)
 • ŽIAKOVÁ, M. (1986): Decentralizované diskrétne riadenie rozľahlých lineárnych diskrétnych systémov. (P. Hudzovič)
 • ŽÁKOVÁ, K. (2003): Design of Controllers for Time-Delayed Systems. (M. Huba)
 • ŽALMAN, M. (1981): Metódy vyšetrovania stability sústavy TMF-AM. (V. Kalaš)

Doktorské dizertačné práce

 • BÍZIK, J. (1981).: Niektoré problémy matematického opisu a vlastnosti regulačných obvodov budenia synchrónnych generátorov.
 • CIRÁK, J. (1981): Systémový prístup k riadeniu zložitých procesov.
 • FRANKOVIČ, B. (1986): Adaptívne a učiace sa systémy riadenia.
 • KALAŠ, V.(1978): Niektoré otázky analýzy a syntézy servosystémov.
 • VESELÝ, V. (1982): Stabilita a decentralizované riadenie prechodných procesov v elektrizačnom systéme.

Habilitačné práce

 • BÍZIK, J. (1963): K problematike regulácie budenia väčších synchrónnych generátorov.
 • BORŠČ, M. (1973): Algoritmy výpočtu optimálneho riadenia mnohoparametrových lineárnych sústav pri obmedzení akčných veličín.
 • BURGER, I. (1966): Použitie diskrétnej metódy korelačnej analýzy.
 • CIRÁK, J. (1966): Dynamické chovanie tepelných regulovaných procesov.
 • DOBROVODSKÝ, K. (1995): Riadenie robotických systémov.
 • FRANKOVIČ, B. (1970): Uplatnenie princípu maxima v riadení procesov
 • FRIŠTACKÝ, N. (1970): Sekvenčné riadenie procesov.
 • HARSÁNYI, L. (1978): Optimálne rozdeľovanie výkonov v elektrizačnej sústave.
 • HEJDA, I. (1995): Methodology for (adaptive) LQG control design.
 • HRIVŇÁK, J. (1972): Statická optimalizácia ako riešenie nelineárnych regulačných obvodov.
 • HRÚZ, B. (1994): Príspevok k metódam a prostriedkom automatického riadenia výrobných procesov.
 • HUBA, M. (2007): Riadenie systémov s obmedzeniami
 • HUBINSKÝ, P. (1998): Tvarovanie spektra riadiacich signálov mechatronických systémov.
 • HUDZOVIČ, P. (1976): Syntéza lineárnych spojitých regulačných obvodov podľa kritéria optimálneho modulu.
 • JURIŠICA, L. (1979): Niektoré otázky analýzy a syntézy impulzných a číslicových servosystémov.
 • KALAŠ, D. (1994): Niektoré nelineárne zákony riadenia a ich aplikácia na robotické manipulátory.
 • KALAŠ, V. (1962): Realizácia princípu invariantnosti v elektromechanických regulačných obvodoch.
 • KOČIŠ, Š. (1972): Statický a dynamický návrh systémov s magnetoelektrickou spätnou väzbou.
 • KOLESÁR, M. (1975): Príspevky k teórii logických obvodov.
 • KOZÁK, Š.(2002): Inteligentné prediktívne metódy riadenia
 • KOZÁKOVÁ, A. (2008): Robustné riadenie viacrozmerových dynamických systémov
 • MIKLOVIČOVÁ, E. (2007): Prediktívne riadenie procesov.
 • MUDRONČÍK, D. (1994): Riadenie procesov v elektrizačnom systéme.
 • MURGAŠ, J. (1994): Adaptívne riadenie dynamických systémov.
 • NEUSCHL, Š. (1969): Modelovanie dynamických spojitých systémov na číslicovom počítači.
 • ROSINOVÁ, D. (2006): Robustné riadenie diskrétnych dynamických systémov. (odbor: Kybernetika)
 • SEKAJ, I. (2005): Riešenie problémov pomocou evolučných výpočtov. (odbor: Aplikovaná informatika)
 • ŠTURCEL, J. (1991): Meracia technika v moderných riadiacich systémoch.
 • VÁCLAVÍK, I. (1975): Analýza stability elektrizačnej sústavy použitím priamej metódy Ljapunova.
 • VESELÝ, V. (1975): Príspevok k syntéze štruktúry regulátorov budenia synchrónnych generátorov.
 • ŽÁKOVÁ, K. (2008): Technológie pre virtuálne a vzdialené laboratóriá. (odbor Kybernetika)
 • ŽALMAN, M. (1988): Systémy riadenia pohybu so striedavými motormi.