Doktorandské štúdium

Informačné zdroje a tlačivá

Študijné programy

Ústav robotiky a kybernetiky je garantom doktorandského študijného programu Robotika a kybernetika
Študijné programy doktorandského štúdia

Prijímacie skúšky

V tomto akademickom roku sa možno prihlásiť na doktorandské štúdium

  • v dennej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky, alebo
  • v externej forme so štandardnou dĺžkou štúdia 4 roky

Harmonogram prijímacieho konania a ďalšie informácie na stránke FEI:
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium

Témy doktorandských prác

  • Prehľad vypísaných tém sa zverejňuje cez AIS (zvoľte Typ práce: dizertačná). Témy sa vypisujú 2 mesiace pred prijímacou skúškou

Akademický rok

sa pre doktorandov začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka.

Dĺžka štúdia (vrátane obhajoby)

  • štandardná 3 roky (externé štúdium 4 roky)
  • povolená - štandardnú možno predĺžiť o 2 roky (prerušenie sa nezaratúva), a to bez štipendia, ale doktorand požíva naďalej výhody študenta a mal by si plniť výučbovú povinnosť.
    Predlžuje sa na základe žiadosti vždy len o 1 rok. Bližšie informácie v študijnom poriadku, časť piata.

Práva a povinnosti doktoranda

Dizertačná skúška

Obhajoba dizertačnej práce

Rôzne

Štipendiá a odmeny
Zahraničné pobyty
  • možno riešiť tak, že doktorand dostáva štipendium v materskej krajine aj v zahraničí, alebo môže prerušiť štúdium a o toľko dlhšie študovať
  • Dohoda o študijnej ceste
Prázdniny, študijné voľno