Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach

Na FEI STU v Bratislave sa v súčasnosti vyučujú predmety Číslicové spracovanie obrazu, Biometria a Strojové učenie a neurónové siete. Na týchto predmetoch je zároveň postavený náš univerzitný výskum v oblastiach súvisiacich s  rozpoznávaním vzorov. Číslicové spracovanie obrazu sa využíva v predspracovaní obrazu, detekcii a lokalizácii objektov. Metódy strojového učenia a neurónových sietí slúžia na účely extrakcie a selekcie príznakov a pre klasifikáciu vzorov. Poznatky z týchto predmetov sú základom výskumu v oblasti biometrie a biomedicíny. V oblasti biometrie sa venujeme rozpoznávaniu obrazov ľudských tvárí a rozpoznávaniu dúhovky. Aplikácia poznatkov v biomedicíne je orientovaná na diagnostiku v oftalmológii.

Cieľom projektu je inovácia existujúcich predmetov Číslicové spracovanie obrazu, Biometria a Strojové učenie a neurónové siete v súlade s najnovšími trendami vývoja a praxe. To znamená prebudovanie, rozšírenie a inovácia prednášok a cvičení. Čiastkovým cieľom je vytvorenie skrípt k týmto predmetom.  Vytvorené materiály k uvedeným predmetom plánujeme zároveň využiť aj v celoživotnom vzdelávaní. Projekt má medziodborový charakter, pretože predmety sú zaradené do študijných programov v odboroch Telekomunikácie a Aplikovaná informatika. V rámci voliteľnosti nájdu využitie aj v odboroch Kybernetika a Robotika.

Title: 

Inovácia vzdelávania v číslicovom spracovaní obrazu, v biometrii a v strojovom učení a neurónových sieťach

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

010STU-4/2014

Dĺžka projektu: 

1. január, 2014 - 31. december, 2016

Zodpovedný riešiteľ: