Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácia na riadenie lietajúcich robotov

Projekt sa zameriava na rozvoj algebrického prístupu k návrhu nelineárnych systémov, riadenie časovo oneskorených (time delayed) systémov a systémov s obmedzeniami veličín uvažovaných ako súčasť hybridných, autonómnych a inteligentných systémov. Rozvíja metódy simulácie, modelovania a automatizovaného návrhu riadených systémov s využitím kombinácie numerických a symbolických metód a programov. Venuje sa formulácii riešených problémov v rámci vnorených (embedded) systémov a PLC, spracovaniu signálov potrebných pre riadenie, zohľadneniu aspektov riadenia cez Internet, mobilné a rádiové siete, identifikácii a kompenzácii nelinearít. Dominantným aspektom je integrácia jednotlivých spomenutých prístupov pri implementácii a fyzickej realizácii konkrétnych algoritmov a štruktúr riadenia. Pôjde najmä o vzdialené riadenie experimentov, riadenie reálneho modelu vrtuľníka (lietajúcich bezpilotných zariadení)  a ďalších silno nelineárnych, prípadne aj nestabilných systémov.

Title: 

Integrácia a rozvoj nelineárnych a robustných metód riadenia a ich aplikácia na riadenie lietajúcich robotov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0656/09

Dĺžka projektu: 

1. január, 2009 - 31. december, 2012

Zodpovedný riešiteľ: