Inžiniersky študijný program KYBERNETIKA

Profil absolventa

Absolvent inžinierskeho študijného programu Kybernetika

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa modelovaním, riadením a diagnostikou zložitých systémov, najmä priemyselných, ale aj biologických, ekonomických a administratívnych,
  • bude ovládať metódy analýzy a syntézy komplexných systémov riadenia, projektovania a diagnostiky zložitých kybernetických systémov,
  • bude mať hlboké znalosti v oblasti riadenia zložitých systémov s vysokým stupňom neurčitosti, v oblasti navrhovania a implementácie inteligentných a učiacich sa algoritmov v riadení procesov, v oblasti návrhu a programovej realizácie integrovaných systémov riadenia vo sfére výroby a služieb,
  • bude schopný riešiť zložité úlohy analýzy, projektovania, riadenia a rozhodovania v organizačných, výrobných, technologických a biotechnologických systémoch s využitím moderných metód, nástrojov a prostriedkov modelovania, optimalizácie a simulácie; základným princípom vzdelávania v odbore je systémový prístup, čo dáva vynikajúce predpoklady uplatnenia absolventa v rôznych sférach ľudskej činnosti,
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným v oblasti priemyselných informačných technológií,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále informačných a riadiacich aplikácií, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy modelovania a riadenia,
  • nájde uplatnenie ako vysokovzdelaný odborník a špecialista na vývoj a nasadzovanie priemyselných informačných technológií v praxi, alebo ako vedecký a vývojový pracovník v oblasti nových metód modelovania a riadenia širokej škály procesov; okrem hlavnej sféry uplatnenia v oblasti implementácie priemyselných informačných a riadiacich systémov bude tiež schopný zapojiť sa do kolektívu riešiaceho problémy biokybernetiky, robotiky, riadenia zložitých dopravných systémov a ďalších náročných inžinierskych úloh.

Ďalšie informácie