Inžiniersky študijný program ROBOTIKA

Profil absolventa

Absolvent inžinierskeho študijného programu Robotika

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v inžinierskej profesii zaoberajúcej sa analýzou a návrhom automatických a automatizovaných systémov, osobitne robotických a udalostných systémov,
  • bude rozumieť systémom automatického riadenia a procesom spojeným s projektovaním, konštrukciou, overovaním a prevádzkou udalostných a robotických systémov, ako aj všetkým otázkam profesie v jej širšom spoločenskom kontexte,
  • bude mať hlboké znalosti z teórie automatického riadenia a spracovania informácií v oblasti riadenia robotických systémov a udalostných systémov, z metód návrhu technických a programových prostriedkov, návrhu a využitia informačných technológií systémov automatického riadenia a z metód diagnostiky systémov; jadro znalostí absolventa tvoria: pokročilé metódy riadenia systé- mov, metódy návrhu komponentov systémov automatického riadenia, metódy návrhu komplexných systémov automatického riadenia, modelovanie a simulácia systémov, informačné zabezpe- čenie systémov riadenia, inteligentné systémy riadenia a priemyselné riadiace systémy, ďalšie témy jadra sú z oblasti ekonomiky a projektovej činnosti, má vzdelanie v oblasti podporných CAE prostriedkov pre inžiniersku prácu, ekonomických vied a spoločenských vied,
  • bude schopný nachádzať a prezentovať vlastné tvorivé riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní robotických a udalostných systémov aj v širšom kontexte systémov riadiacich technológií, počítačových sietí a ich komponentov; kriticky analyzovať a aplikovať celú paletu konceptov, princípov a praktík vývoja riadiacich systémov v kontexte voľne definovaných problémov, pričom preukáže efektívne rozhodovanie v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov; je pripravený na samostatné navrhovanie automatických riadiacich ainformačných systémov, ich implementáciu aprevádzku suvažovaním súvislostí; má základné skúsenosti z výskumnej a vývojovej práce a z riadenia kolektívov,
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom svojej profesie,
  • bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa, alebo na bezprostredný vstup na trh práce,
  • nájde uplatnenie ako člen tvorivého tímu alebo jeho vedúci v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, v štátnom aj súkromnom sektore, v doprave, v zdravotníctve a všade tam, kde sú nasadzované a prevádzkované automatické a automatizované systémy.

Ďalšie informácie