Letný robotický kurz

Pod záštitou FEI STU a v spolupráci s naším ústavom zorganizovala študentská organizácia BEST Bratislava vzdelávací kurz zameraný na: priemyselnú robotiku, mobilnú robotiku a umelú inteligenciu. Kurz sa uskutočnil v dňoch 29.6. až 11.7.2013. Zúčastnilo sa ho 22 študentov z technických univerzít z rôznych krajín Európy (Francúzsko, Rusko, Portugalsko, Belgicko, Holandsko, Chorvátsko, Grécko, Ukrajina, Rumunsko, Čierna Hora, Srbsko, Švédsko, Španielsko, Česká Republika, Poľsko a Turecko) a 10 študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Výber účastníkov zabezpečil BEST Bratislava na základe študijného zamerania záujemcov a ich motivácie. Kurz bol ukončený slávnostným odovzdaním certifikátov o absolvovaní BEST akademického kurzu.

Akademická časť pozostávala z 33 hodín prednášok, cvičení, laboratórnych prác a workshopov na pôde FEI STU v Bratislave a z exkurzií mimo pôdy fakulty. Cieľom prednášok, ktoré viedli pedagógovia z oddelenia robotiky a umelej inteligencie FEI STU, bolo poskytnúť študentom ucelený prehľad vedomostí z oblasti robotiky.  Nadobudnuté teoretické vedomosti si účastníci overovali počas praktických cvičení v laboratóriách, v ktorých mohli pracovať s výučbovými robotmi.  V závere kurzu sa študenti zúčastnili súťaže s robotmi, ktoré si sami zostrojili a naprogramovali podľa daných požiadaviek. Hodnotila sa kreativita, rýchlosť a úspešnosť, s akou robot plnil zadené úlohy.

Hlavnou myšlienkou bola snaha poskytnúť študentom možnosť pracovať na medzinárodnom projekte a získať aj skúsenosť s tímovou prácou. Súčasne dostali priestor na prezentovanie svojich myšlienok a ideí. Takto nadobudnuté skúsenosti sú pre študentov neoceniteľným prínosom do života tak z profesijného, ako aj z praktického hľadiska.

Stručný súhrn tém prednášok:

-Úvod do robotiky
-História robotiky
-Priemyselná robotika
-Mobilná robotika
-Lokalizácia a navigácia mobilných robotov
-Vizuálne systémy v robotike
-Senzorové systémy
-Metódy a prostriedky umelej inteligencie
-Prednášky vzťahujúce sa k laboratórnym prácam a k súťaži

Neakademická časť pozostávala z predstavenia kultúry a zvykov na Slovensku, čím sme chceli prispieť k zvýšeniu informovanosti zahraničných študentov. Táto časť zahŕňala prehliadku historického centra Bratislavy, návštevu kultúrnych pamiatok Slovenska, predstavenie tradičnej slovenskej kuchyne a pod. Zahraniční študenti mali tiež priestor na prezentovanie svojej krajiny, kultúry a zvykov.

xtarnik