Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou

Artériová hypertenzia je kardiovaskulárne ochorenie postihujúce 20-50% dospelej populácie vo vyspelých krajinách a výrazne sa zvyšuje po 50. roku. Je aj rizikovým faktorom pre vznik ischemickej choroby srdca, srdcového zlyhávania, arytmií až náhlej smrti. Cieľom projektu je výskum metód a vývoj elektronických meracích, komunikačných a informačných systémov na monitorovanie pacientov s hypertenziou a hodnotenie funkčného stavu ich myokardu s cieľom nájdenia charakteristík, ktoré by umožnili odlíšiť hypertenzný myokard bez koronárneho postihnutia a s postihnutím aterosklerotickým procesom. Pomocou počítačového modelu budú skúmané súvislosti medzi hypertenziou, elektrofyziológiou srdca a merateľnými biosignálmi. Výsledky budú porovnané s vyšetreniami pomocou EKG mapovania s vysokým rozlíšením a MR zobrazovania funkčného stavu a perfúzie srdca. Na ich základe budú vybrané vhodné parametre pre monitorovanie pacientov a klasifikáciu ich kardiovaskulárneho rizika. V súlade s cieľmi Programu eHealth v SR v oblasti poskytovania telemedicínskych služieb bude monitorovanie pacientov realizované vývojom „Wireless Body Sensor Networks" (WBSN) a informačných systémov na podporu rozhodovania medicínskeho personálu (CDSS). Prepojenie uvedených konceptov umožní diagnostiku a terapiu pre kardio-pacientov. Systémovou integráciou telemedicínskych služieb s elektronickým záznamom pacienta (EHR) sa vyvinie základ pre automatizované vytváranie zdravotných záznamov rizikových pacientov.

Title: 

Meracie, komunikačné a informačné systémy na monitorovanie kardiovaskulárneho rizika u pacientov s hypertenziou

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-0513-10

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2011 - 30. jún, 2014

Zodpovedný riešiteľ: