- Národné centrum robotiky

Národné centrum robotiky sa zaoberá výskumom v oblasti priemyselnej, mobilnej a servisnej robotiky. Je vybavené niekoľkými platformami takýchto robotov, na ktorých sa skúmajú predovšetkým nové metódy riadenia pohybu týchto robotov, využitie inovatívnych senzorických systémov, HRI rozhraní, ako aj iných oblastí zdanlivo nesúvisiacich s robotikou (napr. psychológia, dizajn).
Toto centrum má za cieľ integrovať výskum v týchto oblastiach na národnej a medzinárodnej úrovni. Snahou je v čo najväčšej miere do tohto výskumu zapojiť nielen výskumné inštitúcie, ale aj súkromný sektor.

Bližšie informácie na web stránke centra