Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov

Projekt rieši rozšírenie rozhrania medzi operátorom a robotom o prvky zabezpečujúce zlepšené vnímanie priestoru operátorom, zvýšenie hmatovej spätnej väzby (citlivosti) robota a vytvorenie nového systému ovládania robota človekom pre viac pohybových osí naraz, využijúc nové technológie, virtuálne modely, rečové povely, a pod. Na tejto báze bude tiež vytvorené testovacie a výcvikové pracovisko pre operátorov mobilných robotov.

Projekt využíva vhodné načasovanie, keď technológie skúmané v laboratóriách skokovo predbehli systémy pretrvávajúce v praxi. To umožní generačne zvýšiť kvalitu teleoperátorického riadenia servisných robotov a vytvorí komparatívnu výhodu pre žiadateľa pri uplatňovaní jeho výrobkov na trhu. Ekonomickým dopadom bude zvýšenie pridanej hodnoty u nových robotov o cca 30%, zvýšenie obratu a zamestnanosti.

Title: 

Nová generácia interfejsu pre teleoperátorické riadenie servisných robotov

Typ projektu: 

APVV

Číslo projektu: 

APVV-14-0894

Dĺžka projektu: 

1. júl, 2015 - 31. október, 2017

Zodpovedný riešiteľ: