Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie

Cieľom projektu je navrhovať nové metódy pre sieťové riadiace systémy. V súčasnosti ide o najvýznamnejší smer v oblasti riadiacich systémov v automatizácii technologických procesov. Bude treba riešiť problémy teórie riadenia zložitých dynamických systémov na báze decentralizovaného riadenia s uvažovaním variabilných dopravných oneskorení v komunikáciách medzi subsystémami. Budú riešené problémy stability a kvality riadenia zložitých dynamických systémov. Výskum metód návrhu sieťových riadiacich systémov bude zahŕňať komplexné riešenie problémov teórie automatického riadenia dekomponovaných zložitých systémov, problémov komunikácií medzi subsystémami zložitého systému a problémov riadenia procesov v reálnom čase. Bude navrhnuté úplné programové vybavenie sieťového riadiaceho systému a to v oblasti univerzálneho aj aplikačného programového vybavenia. Dôraz bude kladený na otvorenosť a univerzálnosť programového vybavenia a budú zohľadnené najnovšie trendy v tejto oblasti.

Title: 

Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0592/10

Dĺžka projektu: 

1. január, 2010 - 31. december, 2011

Kľúčové slová: 

sieťový riadiaci systém, decentralizované riadenie, robustné riadenie, adaptívne riadenie, zložitý systém, programové vybavenie reálny čas, technické komunikácie

Zodpovedný riešiteľ: