Nové predpisy STU s účinnosťou od 1.9.2013

na webovom sídle STU http://www.stuba.sk/sk/stu/uradna-tabula/legislativa-a-zakladne-normy-stu.html?page_id=1619 boli zverejnené nové predpisy s účinnosťou od 1.9.2013:

  • Študijný poriadok STU č. 4/2013
  • Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU č. 5/2013
  • Disciplinárny poriadok STU pre študentov č. 6/2013
  • Rokovací poriadok Disciplinárny komisie STU pre študentov č. 7/2013

Súčasne boli vydané Metodické usmernenia k vybraným ustanoveniam čl. 51 Študijného poriadku STU zo dňa 12.7.2013:

Všetky legislatívne normy týkajúce sa štúdia na STU sú zverejnené tu.