Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov

Hlavným cieľom projektu je implementácia e-Iearningových a webovo orientovaných technológií do výučby predmetov z oblasti automatizácie elektrotechnických a mechatronických systémov na FEI TU v Košiciach a na FEI STU v Bratislave. Tento cieľ bude realizovaný prostredníctvom: 1. inovácie virtuálneho laboratória vybudovaného v rámci projektu KEGA 3/4196/06 zameranej predovšetkým na skvalitnenie vybavenia a na zvýšenie počtu pracovísk so vzdialeným prístupom prostredníctvom Internetu pre riešenie praktických úloh z oblasti automatizácie elektrotechnických a mechatronických systémov, 2. tvorby nových e-learningových študijných materiálov, ktoré podporia flexibilitu, atraktivitu a variabilitu vyučovacieho procesu z oblasti automatizačnej techniky, vizualizačných systémov a priemyselných komunikačných systémov pre výučbu zodpovedajúcich predmetov v akreditovaných študijných programoch na FEI TU Košice a FEI STU Bratislava.

Title: 

Nové technológie vo výučbe predmetov z oblasti riadenia elektrotechnických a mechatronických systémov

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

006-005TUKE-4/2010

Dĺžka projektu: 

1. január, 2010 - 31. december, 2011

Kľúčové slová: 

webovo orientované technológie, virtuálne laboratórium, vzdialený prístup, Eleaming, virtuálny model

Zodpovedný riešiteľ: