Optimalizácia riadenia mechatronického systému

Projekt je zameraný na výskum v oblasti riadenia a optimalizácie mechatronických systémov. Boli rozriešené aktuálne problémy z oblasti inteligentných pohybových systémov, riadenia a navigácie autonómnych mobilných robotov a počítačového spracovania senzorických signálov. Originálne výsledky boli dosiahnuté v oblastiach plánovania pohybu, rýchlych a robustných algoritmoch na báze teórie VSS, syntéze kvázi-optimálneho riadenia slabo tlmených systémov s obmedzeniami kladenými na riadiace signály. Ďalšie výskumné aktivity boli zamerané na rozpracovanie originálnej teórie dekompozície zložitých systémov s využitím princípu separácie kľúčového člena pri identifikácii blokovo orientovaných nelineárnych systémov. Taktiež boli rozpracované prístupy k fuzzy navigácii robota v neznámych dynamických prostrediach  ako aj  off-line and on-line evolučne založené optimalizácie výpočtov s priamym dopadom na mobilnú robotiku.

Title: 

Optimalizácia riadenia mechatronického systému

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/0690/09

Dĺžka projektu: 

1. január, 2009 - 31. december, 2012

Kľúčové slová: 

mechatronický systém, optimalizácia, riadenie, inteligentné systémy, nelinearity

Zodpovedný riešiteľ: