Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu

Vypracovanie  nových  moderných  vysokoškolských  učebníc  a  didaktických  prostriedkov predpokladá aj inovatívny výskum v danej vedeckej oblasti. Efektívne využívanie tohto výskumu v   rámci  výučby  predpokladá  prípravu  metodiky  využívania  tohto  výskumu  v  pedagogickom  procese, vytvorenie moderných didaktických prostriedkov, učebných pomôcok a vysokoškolských  učebníc.

Cieľom projektu sú aktivity v oblasti výskumu pokročilých metód spracovania obrazu z  vizuálnych systémov a využitie tohto výskumu predovšetkým v rámci predmetov 1., 2. a 3. stupňa  vysokoškolského vzdelávania. Ambíciou projektu je vytvorenie takých pomôcok a učebnice, ktoré bude  možné použiť vo viacerých technických disciplínach a v rôznych študijných programoch na slovenských  vysokých školách. Predpokladá sa ich využitie aj na odborných stredných školách alebo medzi  odbornou verejnosťou.

Vizuálny  systém  ako  senzorický  systém  sa  uplatňuje  v  rôznych  technických  oblastiach,  preto má tento projekt interdisciplinárny charakter. S rozvíjajúcim sa hardvérom vizuálnych systémov je potrebné skúmať nové a analyzovať existujúce metódy spracovania obrazu z týchto  systémov.

Charakter projektu predpokladá zavedenie výučby pomocou moderných softvérových aj  hardvérových prostriedkov, ktoré umožnia študentom lepšie pochopiť možnosti nasadenia vizuálnych  systémov v rôznych technických oblastiach.

Primárnou koncepciou projektu je skúmanie pokročilých  metód filtrácie a segmentácie obrazu, identifikácia objektov v obraze, rekonštrukcia 3D scény z obrazu a detekcia významných čŕt v obraze.

Sekundárnym cieľom projektu je výskum progresívnych trendov v oblasti vizuálnych systémov, medzi ktoré patrí napríklad vysokorýchlostné zobrazovanie v mechatronických systémoch alebo 3D interpretácia snímanej scény.

Title: 

Pokročilé metódy spracovania obrazu z vizuálnych systémov a ich implementácia do vzdelávacieho procesu

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

003STU-4/2014

Dĺžka projektu: 

1. január, 2014 - 31. december, 2016

Kľúčové slová: 

mechatronika, nové prístupy, nové technológie, učebnica, videoanalýza

Zodpovedný riešiteľ: