Projekty a záverečné práce

 

Prehľad

  Zimný semester   Letný semester
  Projekt Termín odovzdania  Ďalšie info.   Projekt Termín odovzdania  Ďalšie info.
RK (Bc.) BP1 31.1.2020  Zaradenie študentov   BP2 1.6.2020  
RK (Ing.) Projekt - Odborná prax 31.1.2020 Zaradenie študentov   Projekt - Odborná prax  15.5.2020 Zaradenie študentov
        Tímový projekt  15.5.2020 Ponúkané témy
DP1  31.1.2020 Zaradenie študentov   DP2  15.5.2020  
             

 

Príloha: 

 

Robotika a kybernetika

Bakalársky študijný program.

 

Bakalársky projekt 1

Anotácia: Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.
Zodpovedná za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: BP1_RK_meno študenta
Hodnotenie: Klasifikovaný zápočet podľa platnej klasifikačnej stupnice, hodnotí vedúci práce.

Pre získanie klasifikovaného zápočtu za výsledky práce získané počas ZS musí študent odovzdať písomnú priebežnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 10 – 20 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Bakalársky projekt 2

Anotácia BP2: Návrh a overenie riešenia problému.
Anotácia predmetu Bakalárska záverečná práca: Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľba metódy riešenia a interpretácia výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
Zodpovedná za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD. 

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania:

V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS (do CRZP) [postup odovzdávania ZP].

Súčasne je potrebné odovzdať p. Semanovej (miestnosť D415):

 • dva exempláre vytlačenej a zviazanej práce, (v nerozoberateľnej väzbe, to znamená buď tvrdé dosky alebo mäkká tepelná väzba)
 • dva exempláre dokumentu Licenčná zmluva
 • jeden exemplár protokolu o kontrole podobnosti (originality), vytlačte len toľko strán pokiaľ siaha tabuľka s názvom Práce s nadprahovou hodnotou podobnosti“Detaily – zistené podobnosti už nie sú potrebné tlačiť,
 • dve elektronické médiá (CD, DVD - v papierovej obálke vlepené na vnútornú zadnú stranu obalu jednotlivých prác), obsahujúce úplný text bakalárskej práce (formát .doc, resp. .pdf) a technickú dokumentáciu.

Do jedného exempláru práce sa vkladá (súčasť väzby) originál zadania záverečnej práce, do druhého kópia.

Obhajoba a hodnotenie:  Informácie budú zverejnené v časti Štátne skúšky.

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Bakalársky projekt 2 je odovzdanie záverečnej práce (bakalárskej práce) stanoveným postupom v stanovenom termíne. Odporúčaný rozsah správy je 30 - 40 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Robotika a kybernetika

Inžiniersky študijný program.

 

Projekt - Odborná prax

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: OP_RK_meno študenta.
Hodnotenie: Zápočet, hodnotí vedúci projektu.

Pre získanie zápočtu za výsledky práce získané počas semestra musí študent odovzdať písomnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 5 – 10 strán.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Šablóna pre písomnú správu je v prílohe nižšie.

Tímový projekt

Anotácia: Tímový projekt je príprava študentov na prácu v tíme a rozvíjanie schopností, ako komunikovať v tíme, spolupracovať pri vytváraní spoločného výsledku projektu, plánovať relatívne rozsiahly projekt, účinne riadiť projekt (podieľať sa na riadení) a efektívne využiť (moderovať) diskusie v rámci tímu a aj s vedúcim projektu a prípadne zákazníkom, prezentovať výsledky projektu. Súčasťou tímového projektu je vypracovanie dokumentácie.

Dokumentácia k projektu: Dokumentácia obsahuje okrem odborných častí aj časť Riadenie projektu. Táto časť obsahuje minimálne: predstavenie riešiteľského kolektívu, plán projektu (v jednotlivých kontrolných bodoch sa môže meniť), dohodnuté metódy práce, komunikácie a koordinácie projektu, podrobné záznamy zo stretnutí (vrátane rozhodnutí tímu a kontroly rozhodnutí). Každý tím na záver písomne vypracuje posudok na konkurenčný projekt. Posudok je súčasťou dokumentácie. Dokumentácia obsahuje aj termín obhajoby projektu. Odporúča sa, aby študenti v rámci projektu vytvorili a v priebehu projektovania udržiavali prezentáciu projektu a výsledkov projektu na webe.
Výsledky projektu študenti prezentujú písomne a ústne pred komisiou.

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: TP_RK_meno študenta.
Hodnotenie: Tímový projekt vychádza z hodnotenia celkovej písomnej dokumentácie projektu, výsledku projektu, záverečnej prezentácie a obhajoby. Obhajoba je verejná. Tímy si v rámci obhajoby navzájom posudzujú výsledky projektu. Výsledné individuálne hodnotenie študenta sa určí na základe hodnotenia tímu a tiež individuálneho hodnotenia jeho podielu na tímovej práci a účasti na riadení tímu.

Pre získanie klasifikovaného zápočtu za výsledky práce získané počas semestra musí študent odovzdať písomnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 5 – 10 strán.

 

Diplomový projekt 1

Anotácia: Štúdium zdrojov, analýza problému. Návrh riešenia. Overenie vybraných častí riešenia. Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu a obhajoba priebežných výsledkov riešenia projektu.  

Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Termín odovzdania:  Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF cez miesto odovzdania v predmete Diplomový projekt 1 v AIS. Názov súboru: DP1_RK_meno študenta.
Hodnotenie: Klasifikovaný zápočet podľa platnej klasifikačnej stupnice, hodnotí vedúci práce.

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Diplomový projekt 1 je odovzdanie písomnej správy o riešení DP1 v elektronickej forme a obhajoba práce pred komisiou. 

Súčasťou správy musí byť: 1. oskenované zadanie diplomového projektu, 2. návrh a popis realizovaných metód riešenia v zmysle zadania, 3. zhodnotenie práce v prvom semestri riešenia diplomového projektu spolu s plánom na druhý semester (DP 2)

Odporúčaný rozsah správy je 20 – 30 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 

Diplomový projekt 2

Anotácia: Podrobný návrh riešenia. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie. Overenie riešenia. Písomná prezentácia a obhajoba výsledkov riešenia projektu.
Zodpovedný za predmet: prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.

Termín odovzdania: Viď tabuľka vyššie (Prehľad)
Postup odovzdania: V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS (do CRZP) [postup odovzdávania ZP].

Súčasne je potrebné odovzdať p. Semanovej (miestnosť D415):

 • dva exempláre vytlačenej a zviazanej práce (v nerozoberateľnej väzbe, tvrdé dosky alebo tepelná väzba),
 • dva exempláre dokumentu Licenčná zmluva,
 • jeden exemplár protokolu o kontrole podobnosti (originality), vytlačte len toľko strán pokiaľ siaha tabuľka s názvom „Práce s nadprahovou hodnotou podobnosti“. Detaily – zistené podobnosti už nie sú potrebné tlačiť,
 • dve elektronické médiá (napr. USB, CD, DVD) s popisom: názov práce, typ práce (Diplomová práca) a meno študenta. Elektronické médiá budú obsahovať úplný text práce (formát .docx, resp. .pdf) a technickú dokumentáciu. Je ich potrebné v papierovej obálke vlepiť na vnútornú zadnú stranu obalu jednotlivých prác.

Do jedného exempláru práce sa vkladá originál zadania záverečnej práce, do druhého kópia.

Obhajoba a hodnotenie:Viď sekciu Štátne skúšky.

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Diplomový projekt 2 je odovzdanie záverečnej práce (diplomovej práce) stanoveným postupom v stanovenom termíne. Odporúčaný rozsah správy je 40 – 60 strán.

Ďalšie pokyny a šablóny sú v prílohe nižšie.

 


Postup odovzdávania písomných správ o riešení projektov do AIS

 1. Portál študenta
 2. Miesto odovzdania
 3. V časti Kam môžem odovzdať – Vkladať súbory (pre príslušný predmet)
 4. Odovzdať súbor
 5. Potvrdiť odovzdanie

Upozornenie:

 1. Po potvrdení odovzdania súboru sa miesto odovzdania uzatvorí a nebudete môcť vykonávať žiadne zmeny.
 2. Po uplynutí termínu odovzdania sa miesto odovzdania v AIS uzavrie a písomnú správu už nebude možné do AIS vložiť.