Publikačná činnosť

Evidencia publikačnej činnosti - pokyny pre pracovníkov ústavu

Ústav každoročne prezentuje výsledky svojej vedeckovýskumnej práce na konferenciách, v časopisoch, v knižnej forme a na internetových portáloch.

Uverejnené publikácie

Ďalšie informácie o publikačnej činnosti

Vydavateľská činnosť

Pracovníci ústavu sa podieľajú na vydávaní vedeckých a odborných časopisov: