Robustné hybridné systémy riadenia

Vedecké ciele riešeného projektu úzko súvisia s novými trendmi v oblasti výskumu a vývoja nových metód automatického riadenia pre zložité nelineárne dynamické systémy. Hybridné dynamické systémy predstavujú reálne procesy obsahujúce spojitú a diskrétnu dynamiku a vyskytujú sa takmer vo všetkých oblastiach priemyslu, vo výrobkoch spotrebnej elektroniky, v robotike a pod. Vyriešenie úloh syntézy riadenia pre takéto procesy a ich implementácia pomocou vnorených počítačových systémov bude výrazným prínosom tak v teoretickej ako aj v praktickej rovine. Vývojom a aplikáciou nových pokročilých metód riadenia sa dosiahne úspora energií, zvýšenie aktívnej bezpečnosti systémov, zvýšenie komfortu výrobkov a zariadení.

Title: 

Robustné hybridné systémy riadenia

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/1105/11

Dĺžka projektu: 

1. január, 2011 - 31. december, 2013

Zodpovedný riešiteľ: