Slačka Juraj

Slačka Juraj, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 752

Miestnosť: 

D703
Publikácie:
Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj
Computing of Neural Network on Graphics Card
In Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010.
Bratislava: RT Systems, 2010, ISBN 978-80-970519-0-7.

Slačka, Juraj - Miklovičová, Eva
Control of Nonlinear Systems
In Technical Computing Bratislava 2012 [elektronický zdroj] : 20th Annual Conference Proceedings. Bratislava, 7.11. 2012.
Bratislava: RT Systems, 2012, s. 6. ISBN 978-80-970519-4-5.

Slačka, Juraj
Control of Nonlinear Systems
In ELITECH´14 [elektronický zdroj] : 16th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 4 June 2014.
Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, s. 4. ISBN 978-80-227-4171-2.

Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj
Parallel Computing on Graphics Cards
AT&P Journal Plus Č. 1: Systémy automatického riadenia. s. 49--52. ISSN 1336-5010.

Slačka, Juraj
Riadenie nelineárnych systémov
Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2012. 78 s.

Slačka, Juraj
Paralelné výpočty na grafickej karte
Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2010. 37 s.

 

2007 - 2010 FEI STU, Bratislava
študent Bc. štúdia
študijný program Priemyselná informatika
2010 - 2012 FEI STU, Bratislava
študent inž. štúdia
študijný program Kybernetika
2012 - 2015 FEI STU, Bratislava
doktorand
študijný program Kybernetika
26.8.2015 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce:
Riadiaci počítač slovenskej družice typu cubesat
titul PhD.

2015

 

ÚRK FEI STU
výskumný pracovník
Oddelenie teórie riadenia

od 2016

 

ÚRK FEI STU
odborný asistent
Oddelenie kybernetiky

 

Zameranie výskumu

Počítačové systémy
Safety critical software
Automatizácia
Inteligentné budovy

 

Predmet Pozícia
Architektúra počítačov Cvičiaci, Prednášajúci
Operačné systémy RT Cvičiaci, Prednášajúci