Slačka Juraj

Slačka Juraj, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 752

Miestnosť: 

D703
Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj
Computing of Neural Network on Graphics Card
In Technical Computing Bratislava 2010 : 18th Annual Conference Proceedings. Bratislava, Slovak Republic, 20.10.2010.
Bratislava: RT Systems, 2010, ISBN 978-80-970519-0-7.

Slačka, Juraj - Miklovičová, Eva
Control of Nonlinear Systems
In Technical Computing Bratislava 2012 [elektronický zdroj] : 20th Annual Conference Proceedings. Bratislava, 7.11. 2012.
Bratislava: RT Systems, 2012, s. 6. ISBN 978-80-970519-4-5.

Slačka, Juraj
Control of Nonlinear Systems
In ELITECH´14 [elektronický zdroj] : 16th Conference of Doctoral Students; Bratislava, Slovakia, 4 June 2014.
Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2014, s. 4. ISBN 978-80-227-4171-2.

Kajan, Slavomír - Slačka, Juraj
Parallel Computing on Graphics Cards
AT&P Journal Plus Č. 1: Systémy automatického riadenia. s. 49--52. ISSN 1336-5010.

Slačka, Juraj
Riadenie nelineárnych systémov
Diplomová práca. Bratislava: FEI STU, 2012. 78 s.

Slačka, Juraj
Paralelné výpočty na grafickej karte
Bakalárska práca. Bratislava: FEI STU, 2010. 37 s.

 

Predmet Pozícia
Architektúra počítačov Cvičiaci, Prednášajúci
Operačné systémy RT Cvičiaci, Prednášajúci
2007 - 2010 FEI STU, Bratislava
študent Bc. štúdia
študijný program Priemyselná informatika
2010 - 2012 FEI STU, Bratislava
študent inž. štúdia
študijný program Kybernetika
2012 - 2015 FEI STU, Bratislava
doktorand
študijný program Kybernetika
26.8.2015 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce:
Riadiaci počítač slovenskej družice typu cubesat
titul PhD.
od 2015

výskumný pracovník
Oddelenie teórie riadenia
ÚRK FEI STU

od 2016 odborný asistent
Oddelenie teórie riadenia
ÚRK FEI STU