Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov

Projekt je venovaný teórii návrhu riadiacich systémov viacosových pohybových systémov. Riešené budú modely systémov. Ďalej budú rozpracované sofistikované metódy návrhu systémov, vrátane návrhu senzorových systémov, algoritmov spracovania informácií, návrhu riadiacich a výkonových častí systému. Riešené budú inteligentné pohybové systémy na báze striedavých motorov s využitím nových metód v oblasti nelineárneho stavového riadenia a neuro-fuzzy štruktúr. Rozpracované bude použitie mutliagentových prístupov pri návrhu riadenia systémov. V oblasti robustného riadenia pohybových systémov rieši projekt špecifické otázky implementácie teórie systémov s premenlivou štruktúrou (VSS) na viac osové pohybové systémy. Aktuálne sú najmä nasledovné kľúčové etapy syntézy robustného riadenia MIMO systémov: návrh prepínacích funkcií, výber algoritmu riadenia a určenie metód potlačenia parazitných auto oscilácií. Riešenie bude sledovať aj problematiku implementácie navrhnutých algoritmov.

Title: 

Sofistikované metódy riadenia viacosových pohybových systémov

Typ projektu: 

VEGA

Číslo projektu: 

1/3120/06

Dĺžka projektu: 

1. január, 2006 - 31. december, 2008

Kľúčové slová: 

pohybový systém, sofistikované metódy riadenia, robustné systémy s premenlivou štruktúrou, inteligentné servosystémy, nelinearity v systéme

Zodpovedný riešiteľ: