Spolupráca

Ústav dlhodobo spolupracuje s poprednými univerzitami, výskumnými a vývojovými organizáciami a priemyselnými podnikmi zo Slovenska, Českej republiky, ako aj z celej Európy.

Kvalita výskumnej a vývojovej činnosti pracovníkov ústavu a riešiteľských kolektívov je trvale vysoká, o čom svedčia úspešne vyriešené spoločné projekty s českými, francúzskymi, talianskymi, nemeckými, lotyšskými, maďarskými a rakúskymi univerzitami. Počet týchto projektov za posledných desať rokov bol  viac ako 12.

Dominantnou súčasťou tejto spolupráce je spoločná výchova doktorandov a zriadenie spoločných komisii pre obhajobu doktorandských prác medzi zahraničnými univerzitami a ústavom. V rámci tejto spoločnej výchovy doktorandov je zriadená spoločná komisia s univerzitami vo Francúzsku, Belgicku, Holandsku a Rakúsku a s dvoma univerzitami v Nemecku a obhájených bolo deväť spoločne vedených doktorandských prác. V súčasnosti sú pracovníkmi ústavu vo vedeckej výchove vedení traja doktorandi zo zahraničia.

Výraznú pozíciu má ústav v rámci Európy a riešenia spoločných projektov v oblasti vzdelávania a zavádzania nových moderných foriem výučby. Dlhodobo sa ústav profiluje ako vedúce európske pracovisko v tejto predmetnej oblasti formou organizácie riešenia a koordinácie spoločných projektov. V posledných desiatich rokoch v tejto oblasti ústav  riešil a koordinoval sedem európskych projektov.

Medzi najväčšie a najefektívnejšie spolupráce s priemyslom patrí predovšetkým oblasť energetiky, automobilového priemyslu, chemickotechnologické procesy, procesy zvárania a delenia materiálov a pod. V priebehu posledných piatich rokov ústav spolupracoval s priemyselnými podnikmi na viac ako desiatich projektoch, riešil a dosiahol výrazné výskumné a aplikačné výsledky a prispel tým k  modernizácii riadiacich systémov, zavedeniu moderných algoritmov riadenia a informačných a komunikačných technológií do praxe. V spolupráci s poprednými priemyselnými organizáciami sú na ústave zriadené štyri spoločné združené výskumné a vývojové pracoviska pre oblasť prípravy a vzdelávania nových pracovníkov formou školení, kurzov a seminárov pre oblasť energetiky a automobilového priemyslu.

Spolupráca ústavu s inými organizáciami je v posledných rokoch zameraná na integráciu výskumných riešení a spoluprácu fakúlt a univerzít na STU a ústavov SAV v riešení európskych projektov v rámci výzvy Operačného programu pre výskum a vývoj zameranej na smart technológie, nové formy výroby a spotreby energie z heterogénnych zdrojov a informačné zabezpečenie a predvídanie a riešenie krízových situácií pri ochrane obyvateľstva.