Štátne skúšky

Inžinierske štúdium

Všeobecné informácie

 • Postup odovzdania záverečnej práce - viď príloha nižšie.
 • Štátna skúška má ústnu formu a pozostáva z obhajoby diplomovej práce a odbornej rozpravy k nej.
 • Diplomovú prácu posudzuje vedúci projektu a jeden oponent. Posudky sa vkladajú do AIS a budú k dispozícii pred termínom konania štátnej skúšky. Je vhodné sa s posudkami oboznámiť vopred (prostredníctvom AIS) a mať pripravené odpovede na otázky a pripomienky.
 • K obhajobe diplomovej práce je potrebné si pripraviť prezentáciu v trvaní max. 15 minút. Prezentácie je potrebné poslať tajomníkovi štátnicovej komisie 2-3 dni pred konaním štátnej skúšky, aby sa samotné skúšky nenarúšali nahrávaním prezentácií a riešením prípadných problémov. Po odprezentovaní práce budú prečítané posudky vedúceho a oponenta práce. Nasleduje rozprava k diplomovej práci, do ktorej sa zapoja všetci členovia štátnicovej komisie.
 • Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.
 • Štátna skúška a jej časti sa hodnotia známkou podľa platnej klasifikačnej stupnice. 

Upozornenie

Harmonogram štátnych skúšok bude zverejnený až krátko pred termínom ich konania. Je ale potrebné si priebežne kontrolovať, či sa nezmenilo poradie študentov, pretože sa môže stať, že niektorí študenti z harmonogramu tesne pred štátnicami vypadnú. Z rovnakého dôvodu je potrebné prísť minimálne o hodinu skôr, ako je plánované v harmonograme.

Všetky informácie k štátnym skúškam budú posielané na vaše emailové adresy uvedené v AIS. Z tohto dôvodu je potrebné tieto maily sledovať.

Harmonogram

Študijný program Robotika a kybernetika: viď prílohu nižšie.
 

 

 

Bakalárske štúdium

Všeobecné informácie

 • Postup odovzdania záverečnej práce - viď príloha nižšie.
 • Štátna skúška pozostáva z obhajoby záverečnej práce bakalárskeho štúdia, na ktorú nadväzuje odborná rozprava k téme bakalárskej práce.
 • Záverečnú prácu posudzuje vedúci projektu a jeden oponent. Posudky sa vkladajú do AIS a budú k dispozícii pred termínom konania štátnej skúšky. Je vhodné sa s posudkami oboznámiť vopred (prostredníctvom AIS) a k obhajobe mať pripravené odpovede na otázky a pripomienky.
 • K obhajobe záverečnej práce je potrebné si pripraviť prezentáciu v trvaní max. 10 minút. Prezentácie je potrebné poslať tajomníkovi štátnicovej komisie 2-3 dni pred konaním štátnej skúšky, aby sa samotné skúšky nenarúšali nahrávaním prezentácií a riešením prípadných problémov. Po odprezentovaní práce budú prečítané posudky vedúceho a oponenta práce. Nasleduje rozprava k bakalárskej práci, do ktorej sa zapoja všetci členovia štátnicovej komisie.
 • Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie. Štátna skúška sa hodnotí známkou podľa platnej klasifikačnej stupnice.

Upozornenie

Harmonogram štátnych skúšok bude zverejnený až krátko pred termínom ich konania. Je ale potrebné si priebežne kontrolovať, či sa nezmenilo poradie študentov, pretože sa môže stať, že niektorí študenti z harmonogramu tesne pred štátnicami vypadnú. Z rovnakého dôvodu je potrebné prísť minimálne o hodinu skôr, ako je plánované v harmonograme.

Všetky informácie k štátnym skúškam budú posielané na vaše emailové adresy uvedené v AIS. Z tohto dôvodu je potrebné tieto maily sledovať.

Harmonogram

Študijný program Robotika a kybernetika: viď príloha nižšie.