Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika.

Projekt je zameraný na tvorbu multimediálnych učebníc dištančného vzdelávania pre teoretickú, ale aj praktickú časť tohto štúdia, spolu s realizáciou pedagogicko.experimentálnych pracovísk určených na získanie dôležitých praktických zručností a skúseností absolventa. Učebnice majú vhodnú štruktúru a formu pe dištančné vzdelávanie a obsahujú interaktívne elektronické dátové nosiče s textovými časťami na podporu zrozumiteľnosti učebnicového textu, ďalej doplňujúce prezentácie v Power pointe a tematicko - motivačné videoprezentácie. Tieto učebnice zabezpečia efektívne a kvalitné dištančné vzdelávanie zrovnateľné s dennou formou štúdia.

Title: 

Učebné pomôcky pre dištančné vzdelávanie v študijnom programe Priemyselná informatika.

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/5201/07

Dĺžka projektu: 

1. máj, 2007 - 31. december, 2009

Kľúčové slová: 

Dištančné štúdium, multimediálne učebné pomôcky, priemyselná informatika

Zodpovedný riešiteľ: