Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania

Projekt je zameraný na vytvorenie otvoreného systému virtuálneho laboratória na riešenie úloh, ktoré sú z rôznych hľadísk (ekonomické, ekologické, časové a pod.) ťažko riešiteľné v reálnom prevedení. Tieto úlohy sú určené predovšetkým pre študentov Prírodovedeckej fakulty UK a Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Okrem toho budú do projektu zahrnuté aj úlohy slúžiace na výučbu spracovania a prezentácie odborných a vedeckých textov a výpočtov s použitím štandardných programov Word, Excel a Matlab. Táto časť projektu je zameraná na širokú sieť možných užívateľov ako sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia z rôznych vysokých škôl, pracovníci z praxe, ktorí sa potrebujú, alebo chcú zdokonaliť v tejto oblasti a iní.

Title: 

Virtuálne laboratórium a simulované experimenty ako nástroj zefektívnenia výučby chemických a energetických predmetov na univerzitách prírodovedného a technického zamerania

Typ projektu: 

KEGA

Číslo projektu: 

3/3075/05

Dĺžka projektu: 

1. január, 2005 - 31. december, 2007

Kľúčové slová: 

simulácie, chemometria, energetika

Zodpovedný riešiteľ: