Významné medzníky z histórie ústavu

 • 8.7.1959 vznik Katedry automatizácie a regulácie na EF SVŠT v Bratislave
 • 7.3.1960 začiatok výučby v odbore Automatizačná technika formou nadstavbového štúdia so 101 študentmi
 • 1.10.1961 začiatok denného štúdia v špecializácii Regulačná technika s 38 študentmi
 • 22.4.1969 vznik Katedry počítačov odčlenením pracovnej skupiny počítačov z KAR
 • 1.7.1983 vznik Katedry automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (KASR TP)
 • 90. roky zmena názvu KASR TP na Katedru automatizovaných systémov riadenia 
 • 1.9.1991 zavedenie výučby v študijnom odbore Automatizácia za účasti KAR a KASR
 • 1.9.1993 zavedenie dvojstupňového inžinierskeho štúdia (4-ročné bakalárske a 3-ročné inžinierske štúdium) a kreditového systému štúdia na fakulte
 • 1.9.2002 zavedenie dištančnej formy výučby v odbore Automatizácia
 • 1.9.2004 skrátenie bakalárskeho štúdia na 3 roky a predĺženie inžinierskeho na 2 roky
 • 1.9.2004 zriadenie bakalárskeho študijného programu Priemyselná informatika zriadenie študijného programu inžinierskeho štúdia Robotika v rámci odboru Automatizácia, zriadenie študijného programu Kybernetika v rámci odboru Kybernetika.
 • 1.3.2006 vznik Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky (ÚRPI) zlúčením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu
 • 1.4.2007 odčlenenie Oddelenia ekonómie a manažmentu do samostatnej katedry, ktorá je dnes súčasťou Ústavu manažmentu STU
 • 1.7.2013 vznik Ústavu automobilovej mechatroniky, do ktorého odišlo 14 pracovníkov a 10 doktorandov ÚRPI
 • 1.1.2014 premenovanie ÚRPI na Ústav robotiky a kybernetiky
 • 1.1.2017 zníženie počtu oddelení na tri: Odd. robotiky, Odd. kybernetiky, Odd. umelej inteligencie

V období 1963-2013 ukončilo štúdium v odboroch Automatizačná technika, Technická kybernetika, Automatizované systémy riadenia, Automatizácia, Kybernetika, Robotika v rôznych formách štúdia spolu viac ako 3000 absolventov.

Podrobnejšie informácie z histórie ústavu a výučby automatizácie na FEI STU
História robotiky na Katedre automatizácie a regulácie EF SVŠT (neskôr FEI STU)

Vedúci pracovísk KAR, KASR, ÚRPI, ÚRK

Katedra automatizácie a regulácie

Vedúci katedry:

Václav Kalaš (1959 – 1959)
Miroslav Šalamon (1960 – 1963)
Václav Kalaš (1963 – 1964)
Miroslav Šalamon (1964 – 1974)
Václav Kalaš (1974 – 1976)
Štefan Kočiš (1976 – 1981)
Václav Kalaš (1981 – 1989)
Ivan Georgiev (1990 – 1990)
Alexander Varga (1990 – 1991)
Milan Žalman (1991 – 1998)
Ladislav Jurišica (1998–2006)

Katedra automatizovaných systémov riadenia

Vedúci katedry:

Juraj Bízik (1983-1990)
Ján Murgaš (1991-1997)
Štefan Kozák (1998-2006)

Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

Riaditelia ústavu:

Ladislav Jurišica (2006-2007)
Ján Murgaš (2007-2013)

Ústav robotiky a kybernetiky

Riaditeľ ústavu:
Ján Murgaš (od 1.1. 2014)
Jarmila Pavlovičová (od 1.5.2019)

Zoznam profesorov a docentov pôsobiacich na KAR, KASR, ÚRPI, ÚRK

Na uvedených pracoviskách pôsobil počas ich existencie celý rad významných vedeckých a odborných pracovníkov. Uvádzame zoznam profesorov a zoznam docentov.

Zoznam dizertačných a habilitačných prác obhájených na KAR, KASR a ÚRPI

Zoznam pracovníkov KAR, KASR, ÚRPI, ÚRK od vzniku po dnešok