Z histórie výučby automatizácie na FEI STU

Prvopočiatky automatizácie na Slovensku siahajú do obdobia po 1. svetovej vojne, keď sa problematika regulácie a automatizácie obmedzovala na aplikáciu reléových systémov, automatické ovládanie niektorých činností v železničnej doprave a na jednoduchšie regulácie v drevárskom, textilnom, sklárskom a rozvíjajúcom sa strojárskom priemysle (regulácia otáčok elektromotorov, teploty, prietokov, tlakov, hladín, vlhkosti a pod.). Širší rozvoj nastal začiatkom 50. rokov, keď sa začala vo významnejšej miere používať regulačná a meracia technika najmä v chemickom priemysle. V tomto období zohral významnú úlohu Výskumný ústav acetylénovej chémie v Novákoch, pri ktorom vzniklo v r. 1953 celoštátne Stredisko pre automatickú reguláciu v chemickom priemysle. V r. 1958 vznikli Závody automatizácie a výpočtovej techniky z národných podnikov Křižík, n.p. a Regula, n.p., v r. 1981 bol z nich zriadený koncern Závody automatizácie a výpočtovej techniky (ZAVT). V druhej polovici 50. a CNC systémov (TOS Trenčín, ZŤS Martin, ZŤS Dubnica nad Váhom), dôležitým bolo založenie Výskumného ústavu mechanizácie a automatizácie (VÚMA) v Novom Meste nad Váhom, ktorý sa významne presadil najmä v oblasti jednoúčelových automatov.

V tomto období sa na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (EF SVŠT) začala výchova vysokoškolsky vzdelaných odborníkov pre automatizáciu. Založenie nového vedného odboru s názvom Technická kybernetika urýchlilo proces zriaďovania katedier automatizácie na Slovensku s cieľom vychovávať a pripravovať nový typ odborníkov schopných riešiť úlohy automatizácie predovšetkým priemyselných procesov.

Prvá katedra s takýmto zameraním s názvom Katedra automatizácie a regulácie (KAR) bola na EF SVŠT zriadená 8. 7. 1959. Čoraz širšie uplatňovanie počítačov v praxi si vyžiadalo vytvorenie väčšieho priestoru vo výučbe, a tak 22. 4. 1969 vznikla odčlenením pracovnej skupiny počítačov Katedra počítačov. Rozvíjaním aktivít skupiny pracovníkov KAR zameraných na problematiku automatizovaných systémov riadenia vznikla 1.7. 1983 Katedra automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (KASR TP), ktorá bola v 90. rokoch premenovaná na Katedru automatizovaných systémov riadenia.

Od r. 1991 sa obe katedry spoločne podieľali na pedagogickom procese v odbore Automatizácia. Koncepcia odboru bola postavená tak, aby dávala študentom možnosť špecializovať sa v praxi na konkrétnu oblasť odboru a zároveň sa adaptovať na nové vznikajúce oblasti. Štúdium v odbore bolo možné absolvovať aj v anglickom jazyku.

V školskom roku 1993/94 bolo na fakulte zavedené dvojstupňové inžinierske štúdium, tzv. sériový model bakalárskeho (4 roky) a inžinierskeho štúdia (1,5 roka) a kreditový systém štúdia vyhovujúci požiadavkám Európskeho systému prenosu kreditov ECTS. V tejto súvislosti boli upravené učebné plány, obsah predmetov a organizácia samostatnej práce študentov. Fakulta sa tým zaradila medzi vzdelávacie inštitúcie v Európe, ktoré v predstihu začali používať organizáciu štúdia odporúčanú pre celú EÚ. Ako v poradí v druhom študijnom odbore na fakulte bola v roku 2002 v odbore Automatizácia zavedená výučba dištančnou formou. Od roku 2004 sa bakalárske štúdium skrátilo na 3 roky a inžinierske predĺžilo na 2 roky. Na základe novej legislatívy sa štúdium v jednotlivých študijných odboroch uskutočňuje formou študijných programov. Bakalársky študijný program Priemyselná informatika obsahuje jadrá odborov Automatizácia a Aplikovaná informatika. Študijný program inžinierskeho štúdia Robotika patrí do odboru Automatizácia, študijný program Kybernetika do odboru Kybernetika.

V doktorandskom štúdiu zabezpečovali KAR, KASR a v súčasnosti ÚRPI výchovu nových vedeckých pracovníkov v študijných programoch Automatizácia a riadenie, Kybernetika a Mechatronika. Všetky študijné programy boli akreditované Akreditačnou komisiou vlády SR, FEI STU má akreditáciu pre habilitácie a inaugurácie v odboroch Automatizácia a Kybernetika.

Zlúčením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu vznikol 1. 3. 2006 Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (ÚRPI). Oddelenie ekonómie a manažmentu bolo k 1.4.2007 od ústavu odčlenené do samostatnej katedry, ktorá je dnes súčasťou Ústavu manažmentu STU.

V období 1963-2009 ukončilo štúdium v odboroch Automatizačná technika, Technická kybernetika, Automatizované systémy riadenia, Automatizácia, Kybernetika, Robotika v rôznych formách štúdia spolu viac ako 3000 absolventov.

___________________________

 

Katedra automatizácie a regulácie

hist_os_Kalas

Katedra automatizácie a regulácie bola na EF SVŠT v Bratislave zriadená dňa 8. 7. 1959. Jej vedením bol poverený prof. Ing. Václav Kalaš, DrSc.

 

 

hist_SalamonV šesťdesiatych rokoch začal na KAR pracovať prof. Ing. Dr. techn. Miroslav Šalamon, ktorý bol v tomto období jednou z najvýznamnejších pedagogických a vedeckých autorít nielen na Slovensku, ale aj v rámci celého Československa. Pod jeho vedením sa vymedzila základná štruktúra predmetov výučby a bol vytvorený pružný pedagogický a výskumný kolektív, ktorý dlhodobo formoval a inovoval obsah výučby v odbore a riešil úlohy základného a aplikovamého výskumu v súlade s najnovšími trendami vo svete.

 

 

Výučba

V prvých rokoch venovala katedra pozornosť predovšetkým lineárnej teórii systémov a teór ii reléových automatík. Pri analýze i syntéze regulačných obvodov sa využívali hlavne deterministické metódy a metódy linearizácie, ktoré umožňovali použitie Laplaceovej, Fourierovej a Z-transformácie. Vlastnosti systémov sa vyšetrovali jednak vo frekvenčnej, jednak v časovej oblasti. Významnú rolu najmä pri zefektívnení pedagogickej práce v tomto období zohral prvý analógový elektrónkový počítač MEDA, ktorý katedra získala v januári 1960. Bol to prvý počítač na SVŠT a jeden z mála na Slovensku.7. marca 1960 sa prvýkrát v histórii SVŠT začala výučba v odbore Automatizačná technika, a to formou nadstavbového štúdia. Do tohto prvého dvojsemestrového štúdia bolo zapísaných 101 študentov. Denné štúdium sa začalo 1.10.1961 v špecializácii Regulačná technika s 38 študentmi. Katedra súčasne otvorila nadstavbové štúdium Matematické stroje a taktiež sa rozbehol ďalší cyklus nadstavbového štúdia Automatizácia a regulácia. V tomto období vytvorila katedra kabinet na Chemicko-technologickej fakulte, z ktorého 1.9.1962 vznikla samostatná Katedra automatizácie a regulácie.

V ďalšom období sa riešila problematika stability nelineárnych systémov použitím Ľapunovovej teórie stability, veľká pozornosť bola venovaná statickej a dynamickej optimalizácii. Neobyčajný pokrok a ďalší rozvoj teórie automatického riadenia a jej aplikácie na riadenie technológií priniesla číslicová výpočtová technika. Na základe iniciatívy katedry bol už r. 1962 na fakulte inštalovaný prvý číslicový počítač na SVŠT - URAL-2, čím sa okrem iného vytvorili možnosti vzniku výpočtového strediska fakulty.

Možno konštatovať, že už toto obdobie činnosti Katedry automatizácie a regulácie zohralo významnú úlohu v rozvoji technickej kybernetiky a automatizačnej techniky na Slovensku, a to predovšetkým z hľadiska prípravy kvalifikovaných odborníkov pre tieto búrlivo sa rozvíjajúce nové odbory (prví absolventi denného štúdia ukončili štúdium v roku 1963).

Na prelome 60. a 70. rokov bola problematika riešená na katedre ťažiskovo orientovaná na oblasť vyšších foriem automatizácie, a to najmä na problematiku mnohoparametrových systémov, autonómnosti a invariantnosti, adaptívnych a učiacich sa systémov, na systémy s premenlivými parametrami a premenlivými štruktúrami. Najprenikavejšie úspechy v tomto období zaznamenala katedra v oblasti teórie riadenia impulzných a číslicových systémov, kde v priebehu 70. rokov bola prof. Šalamonom vypracovaná nová originálna metóda syntézy optimálnych číslicových systémov s využitím kanonických tvarov.

Okrem uceleného súboru predmetov Teórie riadenia bolo do konca 70. rokov na katedre vybudovaných celkove 25 predmetov z oblasti automatizácie. Katedra prispela k vytvoreniu celoštátnej koncepcie odborového štúdia Technická kybernetika, ktoré bolo postavené ako širokoprofilové štúdium so solídnym teoretickým základom, pričom sa určitá časť zodpovednosti za profiláciu prenášala na študentov.

V roku 1987 bol na katedre vytvorený v rámci študijného odboru Technická kybernetika projekt intenzifikácie pedagogického procesu s experimentálnymi učebnými plánmi. Projekt sa týkal študijného zamerania Robotika. Študijné zameranie Meracia technika sa modifikovalo na zameranie Senzorová technika. Tieto zmeny si v študijných programoch vyžadovali výraznejšie prepojenie technických, prírodovedných, ale i spoločenských a humanitných vied. Podobne si výučba v uvedených zameraniach vyžadovala kvalitatívne nový prístup v oblasti spojenia s praxou ako aj v oblasti aplikácie didaktickej techniky. Výučba a výchova boli orientované na vytvorenie schopnosti pre tímovú prácu. V danom období malo Slovensko dominantné postavenie v oblasti rozvoja česko-slovenskej robotiky, komplexnej automatizácie a senzoriky. Katedra sa zásadným spôsobom podieľala na rozvoji robotiky aj na SVŠT. Táto skutočnosť sa prejavila i v zabezpečovaní predmetov z oblasti robotiky a senzorovej techniky učiteľmi katedry v rámci SVŠT.

Katedra automatizácie a regulácie od svojho vzniku venovala veľkú pozornosť vedeckej výchove. Pod vedením školiteľov z katedry bolo vychovaných veľa osobností pôsobiacich v oblasti kybernetiky, automatizácie, robotiky a mechatroniky na Slovensku ako i v zahraničí. Sú to profesori a docenti pôsobiaci na zahraničných univerzitách ako aj vedeckí a výskumní pracovníci pôsobiaci v praxi.

Výskum

Na katedre sa dlhodobo spája vedeckovýskumná činnosť so spoluprácou s praxou. Možno konštatovať, že tvorivé výsledky získané vo výskumných úlohách sa bezprostredne aplikovali v priemysle. Výskumná činnosť i spolupráca s praxou pritom zasahovali do mnohých oblastí automatizácie. Uvedieme aspoň niektoré konkrétne priemyselné aplikácie, ktoré znamenali výrazný ekonomický efekt a technický pokrok.

Kolektív katedry dosiahol významné výsledky v oblasti servosystémov, predovšetkým so zameraním na roboty vyšších generácii, obrábacie stroje, technologické linky a pružné výrobné systémy. V rámci riešenia výskumných úloh bol vyvinutý rad originálnych číslicových pohybových systémov s vysokou imunitou voči elektromagnetickému rušeniu, zmenám parametrov riadených sústav ako i zmenám štruktúr.

Nasledujúci obrázok je zo seminára o servosystémoch v Kočovciach, ktorý organizovala Katedra automatiázcie a regulácie.

hist_Kocovce

 

V rámci výskumu boli dosiahnuté originálne technicky overené výsledky v oblasti rýchlych adaptívnych systémov s referenčným modelom, s algoritmami adaptácie koncipovanými na báze teórie hyperstability, ktoré zabezpečujú rovnaké správanie sa napr. robota pri meniacich sa parametroch v širokom intervale hodnôt. Úspešne boli riešené systémy časovo optimálneho riadenia sústav so šírkovou moduláciou impulzov.

Z ďalších riešení je zaujímavý napr. systém na riadenie výroby elektrickej energie, použitý na riadenie vlastnej závodnej elektrárne a odberu elektrickej energie v podniku tak, aby odobratá energia zo siete bola v súlade s predpísaným odberovým diagramom pri optimálnom využití vlastnej elektrárne. Navrhnutý, postavený a oživený systém riadil chod turbogenerátorov v uzavretej slučke s nelineárnymi regulátormi. Systém bol nasadený v roku 1987.

Veľká pozornosť sa venovala mechatronickým systémom, teórii ich návrhu, riadiacim algoritmom, riadiacim štruktúram a ich komponentom. Boli navrhnuté nové štruktúry robustných systémov riadenia pohybových systémov, inteligentných pohybových systémov, pohybových systémov s pružnosťou, pohybových systémov so striedavými motormi s vektorovým riadením, mobilných robotických systémov a pod. Taktiež v oblasti technických prostriedkov bol dosiahnutý významný pokrok v oblasti smart meracích systémov, vytvoril sa originálny snímač rotačného zrýchlenia, vytvorili sa nové štruktúry riadenia striedavých motorov, nové štruktúry CNC riadenia a pod.

Významné sú projekty so zameraním na e-vzdelávanie, inovácie v inžinierskom vzdelávaní a na rozvoj nelineárnych metód automatického riadenia: projekt CEEPUS SK-46 – univerzitná spolupráca v strednej Európe, projekt Centra nových vzdelávacích technológií na FEI STU v Bratislave (budovanie dištančného bakalárskeho štúdia), projekt dištančného bakalárskeho štúdia na FEI STU, projekt Tempus FLACE (96-99) vytvorenie systému celoživotného vzdelávania zamestnancov, projekt Tempus Metea (Modern Teacher Education, 98-00) a STAMP (99-01), projekt Leonardo Smart Edu (01-03), eEDUSER (03-05), Safety of Machinery (05-07), Revive (08-10), projekty Phare Energy and Environment (98-99) a Quality of Chemical Measurements and Chemical Metrology (98-99) a Nepold (99-00), projekty OSF IDEP (Internet Distance Education Programme), projekty APVV, projekty ESF, projekt DAAD Autonómne vzducholode (07-08).

Pre výskumnú a pedagogickú činnosť na katedre boli vybudované unikátne laboratóriá:

 • Laboratórium inteligentných pohybových systémov a robotiky
 • Centrum robotiky
 • Laboratórium Werner von Siemens
 • Laboratórium združenia Profibus

Medzinárodná spolupráca, organizovanie konferencií

Katedra mala a má bohatú medzinárodnú spoluprácu. V rámci medzinárodných stykov spolupracovala s univerzitami v Taliansku, Portugalsku, Írsku, Anglicku atď. Získala medzinárodné projekty TEMPUS SJEP 4354 (spolupráca s Universita di Ancona, Dublin City University), TEMPUS SJEP 11366-96 (Terza Univesita di Roma, Universidade Nova de Lisboa, Ecole Centrale de Nantes, Fern Universitaet Hagen, Technological Education Institute of Piraeus, Egaleo, Dublin City University), CEEPUS (ČVUT Praha, TU Brno, TU Plovdiv, University of Maribor, Hungarian Academy of Sciences, TU Vienna), PHARE programu "EU Regulations and Standards for Electrical Engineering, Power Engineering and Control Systems".

Katedra sa podieľala na organizovaní IFAC workshopov "New trends in Design of Control Systems" a organizácii letných škôl (napr. "Computer Aided Control Systems Design"), konferencií "Mechatronics and Industrial Engineering", "Multimedia and Telematics" a ďalších domácich i medzinárodných konferencií a seminárov.

Katedra automatizácie a regulácie a Katedra automatizovaných systémov riadenia boli v r. 1994 iniciátormi založenia časopisu AT&P Journal, ktorý je jediným časopisom v SR špecializovaným na automatizáciu. Pracovníci katedier aktívne pracujú v jeho redakčnej rade, ako aj v redakčných radách ďalších časopisov (Selected Topics on Modelling and Control, Journal of Electrical Engineering, Kybernetika a informatika).

Katedra automatizácie a regulácie je organizátorom medzinárodnej vedeckej konferencie „Virtuálna univerzita" (http://virtuni.eas.sk/, http://www.primakurzy.sk/)

___________________________

 

Katedra automatizovaných systémov riadenia

hist_BizikKatedra automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (KASR TP) v 90. rokoch premenovaná na Katedru automatizovaných systémov riadenia (KASR) vznikla 1. 7. 1983 odčlenením sa od Katedry automatizácie a regulácie. Prvým vedúcim Katedry ASR TP bol prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc.

 

Pri svojom vzniku mala KASR TP 18 pracovníkov a 14 interných ašpirantov. Tvorili ju 2 oddelenia - Oddelenie ASR technologických procesov a Oddelenie ekonomiky a riadenia elektrotechnického priemyslu. Hlavným cieľom KASR TP bolo vychovávať absolventov odboru schopných riešiť úlohy súvisiace s komplexnou automatizáciou spojitých technologických a výrobných procesov a celých výrobných odvetví v kontexte technických, ergonomických, ekonomických a spoločenských aspektov.

Kolektív Oddelenia ASR v roku 1983 vyzeral takto:

hist_Odd_ASR

Výučba

Historický začiatok pedagogického pôsobenia Katedry ASR spadá do konca 70. rokov, kedy bol v rámci obsahovej prestavby štúdia na elektrotechnických fakultách v Československu založený nový študijný odbor Automatizované systémy riadenia. Na EF SVŠT začalo v šk. roku 1978/79 v tomto odbore študovať 40 študentov.

Študijný program sa rozšíril o teoretické predmety (Teória veľkých systémov, Riadenie technologických procesov, Identifikácia a modelovanie, Optimalizácia, Optimálne riadenie a Adaptívne riadenie). Náplňou laboratórnych cvičení bola aplikácia teoretických poznatkov v riadení reálnych systémov (regulátor silného budenia synchrónneho generátora, adaptívny regulátor synchrónneho generátora, extremálny regulátor jalového výkonu). Druhý smer predstavovali predmety zaoberajúce sa technickými a programovými prostriedkami distribuovaných riadiacich systémov (napr. Prvky riadiacich systémov, Riadiace počítače, Programové zabezpečenie riadiacich systémov, Projektovanie ASR a iné). V 80. rokoch boli učebné plány doplnené o predmety zamerané na modelovanie ekonomických procesov a manažment výroby (Systémová analýza, Operačná analýza, Riadenie výroby).

Vznikli nové predmety zaoberajúce modelovaním a riadením diskrétnych procesov fuzzy a neurónovými regulátormi, predmety aplikačného zamerania súvisiace s riadením diskrétnych procesov na báze Petriho sietí, aplikovanou informatikou a projektovaním riadenia priemyselných procesov, databázovými systémami, riadením a diagnostikou procesov prostredníctvom Internet/Intranet a WEB technológií ako aj predmety zaoberajúce sa aplikáciou metód riadenia v elektrizačných systémoch.

Na Katedre ASR sa už od jej vzniku venovala veľká pozornosť vedeckej výchove mladých pracovníkov (interných a externých ašpirantov), o čom svedčí aj vysoký počet obhájených kandidátskych dizertačných prác a záverečných prác doktorandského štúdia (do roku 2009 ich bolo 47) vo vedných odboroch Technická kybernetika, Automatizácia a riadenie a Automatizácia. Dve dizertačné práce boli obhájené v spolupráci so zahraničnými univerzitami (IRCCyN-Ecole Centrale de Nantes – Francúzsko, Ruhr-University Bochum - Nemecko).

V rámci štúdia v anglickom jazyku pre zahraničných študentov zabezpečovala KASR výučbu štyroch predmetov (Linear Control Systems, Process Control, Large Scale Systems, Control Systems Software a Discrete Event Dynamic Systems).

Laboratoria:

 • Laboratórium softvéru riadiacich systémov
 • Laboratórium modelovania a riadenia diskrétnych udalostných systémov
 • Laboratórium riadenia spojitých procesov
 • Laboratórium mnohorozmerových systémov
 • Laboratórium sieťových technológií
 • Združené laboratórium Schneider-Electric Slovakia

Výskum

Dominantnou oblasťou výskumnej činnosti Katedry ASR bol vývoj metód automatického riadenia, ich algoritmizácia a implementácia v priemyselnej praxi v spolupráci predovšetkým s Ústavom technickej kybernetiky SAV v Bratislave a Ústavom informace a automatizace ČSAV v Prahe. Na základe výskumných riešení a spolupráce s týmito poprednými akademickými pracoviskami sa realizovali prvé priemyselné aplikácie riadiacich algoritmov v rôznych priemyselných odvetviach (cukrovarníctvo, vodné a tepelné elektrárne, výroba papiera a celulózy, hydraulické systémy, textilný a obuvnícky priemysel a pod.) pomocou riadiacich počítačov RPP16, PDP11, PDP34 a pod.

V súlade s celosvetovým trendom rozvoja distribuovaných riadiacich systémov sa v 80. rokoch na katedre vytvoril výskumný kolektív, ktorý sa zaoberal metódami decentralizovaného riadenia a výrazne ovplyvnil výskumnú orientáciu katedry. Táto výskumná skupina dosiahla výrazné výsledky na medzinárodnej úrovni predovšetkým v energetike.

Za významný smer výskumnej činnosti katedry možno považovať aj rozvoj inteligentných metód riadenia systémov vrátane metód založených na využití prostriedkov umelej inteligencie v riadení.

Ako prvé z pracovísk na Slovensku vyvinula Katedra ASR metodiku a realizovala algoritmy riadenia odberu elektrickej energie pri nedostatku činného výkonu v ES.

Pracovníci katedry sa výrazne presadili v oblasti modelovania zložitých elektrizačných systémov a podieľali sa na tvorbe významných modelov pre slovenskú energetiku. V začiatkoch to bol model Vážskej kaskády pre Vodné elektrárne Trenčín, neskôr dynamický model elektrizačnej sústavy SR v prostredí prepojených elektrizačných sústav Európy. Modelovanie elektrizačnej sústavy bolo realizované vo viacerých programových prostrediach ako PSLF, MODES, MATLAB. Pracovníci katedry sa významným spôsobom podieľali aj na riešení problémov prevádzky vodnej elektrárne v Gabčíkove, pre slovenskú energetiku vypracovali systém na overovanie dynamiky budiacich systémov a úspešne ho aplikovali pri výmene budiacich systémov v JE Jaslovské Bohunice a Mochovce a v tepelných elektrárňach vo Vojanoch a Novákoch. Boli vypracované mnohé pôvodné metódy návrhu systémových stabilizátorov (PSS) od tzv. regulátorov silného budenia až po adaptívne a robustné PSS.

V posledných rokoch sa vyprofilovali dve oblasti základného výskumu riešené v rámci projektov Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (VEGA) zamerané na vývoj adaptívnych, robustných a decentralizovaných metód viacrozmerových lineárnych, nelineárnych a hybridných systémov pri existencii štrukturálnej, neštrukturálnej a dynamickej neurčitosti a vývoj inteligentných metód modelovania a riadenia na základe nových poznatkov matematiky, informatiky, fuzzy množín, umelých neurónových sietí a znalostného inžinierstva.

Na Katedre ASR pôsobil rad popredných odborníkov, ktorí významne prispeli k rozvoju automatizácie na Slovensku v týchto oblastiach:

 • decentralizované a robustné riadenie (prof. Ing. V. Veselý, DrSc.)
 • riadenie elektrizačnej sústavy (prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc.)
 • riadenie odberu elektrickej energie pri nedostatku činného výkonu v elektrizačnej sústave (doc. Ing. L. Harsányi, PhD.)
 • adaptívne riadenie (prof. Ing. J. Murgaš, PhD.)
 • identifikácia a modelovanie (doc. Ing. P. Hudzovič, PhD.)
 • inteligentné metódy riadenia (doc. Ing. Š. Kozák, PhD.)
 • diskrétne udalostné systémy (doc. Ing. B. Hrúz, PhD.)
 • softvér riadiacich systémov (doc. Ing. D. Mudrončík, PhD.)
 • evolučné výpočtové techniky a ich aplikácie v riadení (doc. Ing. Ivan Sekaj, PhD.)

Takto vyzeral kolektív pracovníkov Katedry ASR v januári 2006:

  hist_KASR_2006

  Medzinárodná spolupráca, organizovanie konferencií

  Katedra ASR mala v celej svojej histórii bohaté medzinárodné kontakty. Intenzívna spolupráca v oblasti pedagogiky a vedeckovýskumnej práce bola najmä s Moskovským energetickým inštitútom (Rusko), TH Ilmenau (Nemecko), a Sliezskou technickou univerzitou v Gliwiciach (Poľsko). Po r. 1989 sa rozvinuli kontakty s významnými pracoviskami vo Francúzsku (Laboratoire d´Automatique, Grenoble; IRCCyN, Nantes), Rakúsku (Insitute for Machine an Process Automation, IMPA TU Wien), Holandsku (TH Eidhoven), Veľkej Británii (Control Systems Centre, University of Manchester, UMIST), Grécku (Democritos University of Thrace, Xanthi), Egypte (Electronics Research Institute, ERI) a v Maďarsku (Department of Automation and Applied Informatics, Budapest University of Technology and Economics, BME). Bohaté medzinárodné kontakty využila katedra pri organizovaní významných medzinárodných a domácich konferencií:

  • Medzinárodné konferencie organizované pod záštitou Medzinárodnej organizácie pre automatické riadenie (International Federation of Automatic Control - IFAC),
  • IFAC Workshop "New Trends in Design of Control Systems" (Smolenice, 1994 a 1997)
  • IFAC Conference " Control Systems Design" (Bratislava, 2000 a 2003)

  Cieľom konferencií bolo prezentovať súčasný stav riadenia procesov s využitím moderných metód riadenia zahŕňajúcich lineárne, nelineárne, adaptívne, robustné a inteligentné prístupy. Na konferenciách sa zúčastnili poprední vedci odborníci z viac než 25 krajín. Vytvorené medzinárodné kontakty sa stali odrazovým mostíkom pre spoluprácu medzinárodných výskumných kolektívov (TU Wien, IRCCyN Nantes, TU Coventry a pod.) v oblasti výučby a spolupráce projektov EU (Leonardo da Vinci I, II, 5. rámcový program EU).

  Medzinárodné konferencie "Riadenie v energetike - Control of Power Systems", ktoré sa v období 1994-2008 konali každé dva roky striedavo v ČR a SR : CPS ´96 (Bratislava, 14.-15. máj 1996), CPS 2000 (Bratislava, 15.-16. jún 2000), CPS ´04 (Štrbské Pleso, 15.-18. jún 2004), CPS ´08 (Štrbské Pleso, 11.-13. jún 2008 a CPS ´10 (Tatranské Matliare, 18.-20. jún 2010).

  Medzinárodné konferencie „Kybernetika a informatika" organizované Katedrou ASR pod záštitou Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku.

  Konferencie boli zameraná na prezentáciu metód a algoritmov riadenia, nových riadiacich systémov, informačných a komunikačných technológií a ich využitie v priemysle a službách. s cieľom vytvoriť spoločné fórum pre výskumníkov, pedagógov a používateľov z praxe zaoberajúcich sa problémami riadenia, informačnými a komunikačnými technológiami a ich využitím v praxi.

  Prečítajte si článok prof. Kozáka a prof. Bízika k 20. výročiu vzniku Katedry ASR.

  ___________________________

   

  Ústav riadenia a priemyselnej informatiky

  hist_Jurisica1.3.2006 bol na FEI STU zriadený prvý ústav – Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (ÚRPI). Vznikol spojením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu. Katedra ekonómie a manažmentu bola k 1.4.2007 z ÚRPI odčlenená. Prvým riaditeľom ÚRPI bol prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Od r. 2007 bol riaditeľom ústavu prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

  Ústav svojimi aktivitami nadviazal na prácu katedier, z ktorých bol vytvorený.

  Na ústave sa riešili vedecké projekty podporované grantovou agentúrou VEGA, projekty KEGA, projekty APVV, projekty DAAD a ďalšie. Ústav bol riešiteľským pracoviskom projektu Centrum excelentnosti pre smart technológie, systémy a služby v rámci STU.

  V priebehu uplynulých rokov sa vytvoril erudovaný tvorivý kolektív, ktorý má všetky predpoklady pre ďalší úspešný rozvoj a kvalitné plnenie úloh v oblasti pedagogiky, úspešné riešenie výskumných úloh a úloh pre prax ako aj pre zapojenie do riešenia európskych výskumných úloh.

  V priebehu júla a augusta 2013 odišlo z ÚRPI 14 pracovníkov a 10 doktorandov do novovzniknutého Ústavu automobilovej mechatroniky a vznikla nová organizačná štruktúra ústavu.

  ___________________________

  Ústav robotiky a kybernetiky

  Dňa 1.1.2014 sa zmenil názov Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky na Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK).
  Prvým riaditeľom ústavu sa stal prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

  Dňa 1.5.2019 sa stala riaditeľkou ústavu prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.