Zameranie výskumu

Vedeckovýskumná činnosť sa orientuje najmä na rozvoj metód automatického riadenia a ich aplikácie v oblasti pohonných systémov, robotiky, energetiky, výrobných, chemickotechnologických, ako aj biologických procesov. Do popredia záujmu sa postupne dostali metódy optimálneho riadenia zložitých systémov, decentralizovaného, adaptívneho, robustného a prediktívneho riadenia, v súčasnosti najmä problémy sieťového a robustného hybridného riadenia a metódy výpočtovej inteligencie v riadení.

Na ústave sa od jeho vzniku v r. 2006 riešilo vyše 50 úloh základného výskumu a vyše 100 úloh aplikovaného výskumu (pozri Zoznam projektov).

Riešená problematika v rámci VEGA projektov zahŕňa nasledovné oblasti:

  • Inteligentná navigácia servisného robota
  • Robustné hybridné metódy riadenia
  • Algebraické prístupy riadenia nelineárnych systémov
  • Moderné metódy riadenia priemyselných procesov
  • Nové metódy a programové vybavenie pre sieťové riadenie
  • Biokybernetika a telemedicína

Publikačná činnosť pracovníkov ústavu