Zápočtový týždeň študentov Robotiky

Mobilné robotické systémy

V poslednom týždni výučby predmetu Mobilné robotické systémy študenti medzi sebou súťažia, kto dokáže naprogramovať lepší algoritmus riadenia robota. Súťaž spočíva v obchádzaní štvorca 3x3 metre robotickým podvozkom iRobot Create, ktorý majú všetci študenti rovnaký. Víťazkou tohto ročníka je študentka Bc. Martina Szabová, ktorá dosiahla pozoruhodný čas 30 sekúnd.

Servopohony

Počas štúdia sa študenti na Ústave robotiky a kybernetiky oboznámia aj s riadením rôznych pohonných systémov. Na predmete Servopohony sa učia riadiť elektrické motory predovšetkým z pohľadu regulácie polohy a rýchlosti. Takéto skúsenosti študenti uplatnia v ľubovolnej automatizačnej firme.