Pedagogika

Termín prezentácií projektov je 11.06.2015 (štvrtok), začiatok o 09:00 hod v miestnosti D424. Rozpis projektov je v prílohe.

V konverznej tabuľke sú uvedené dvojice predmetov - predmet zo zanikajúceho ŠP a predmet, za ktorý bude po prechode na nový ŠP Robotika a kybernetika (RaK) tento uznaný. Uvedené dvojice predmetov zároveň odporúčame študentom ako náhradu za predmety, ktoré neabsolvovali v predchádzajúcom období (v zanikajúcom ŠP) a teda prenášajú predmety z predchádzajúceho štúdia do ďalšieho štúdia v RaK.

22. máj, 2015

V akademickom roku 2015/2016 sa otvára bakalársky študijný program Robotika a kybernetika. Viac informácií:

Bakalársky ŠP Priemyselná informatika v tomto ak. roku končí. Ponúkame Vám prestup na nový ŠP Robotika a kybernetika, ktorý je zostavený tak, že priamo nadväzuje na ŠP Priemyselná informatika. O prestup na nový študijný program treba požiadať vyplnením žiadosti a jej odovzdaním Mgr. A. Semanovej (D415).

 

Robotika a kybernetika

Bakalársky študijný program.

 

Bakalársky projekt 1

Anotácia: Oboznámenie sa s odbornou problematikou zadaného projektu, analýza problému. Získavanie informácií a štúdium. Hrubý návrh riešenia problému. Písomná prezentácia analýzy a čiastkového riešenia problému.
Zodpovedná za predmet: doc. Ing. Eva Miklovičová, PhD.

1. apríl, 2015 (10:30)
Malá zasadačka ÚRK, D-332
26. august, 2014 (09:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika