Informácie pre záujemcov o štúdium

Informácie pre uchádzačov na stránke FEI

Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU na Facebooku

FEI STU na Instagrame

 

Pre absolventov stredných škôl:

URK
Prezentácia Ústavu robotiky a kybernetiky

Národné centrum robotiky
obr
Robotika na FEI STU
obr
Prečo študujete robotiku a kybernetiku? Odpovedali naši študenti.
obr
Robotika - dianie
na Ústave robotiky a kybernetiky
Napísali o nás:

 

Bakalársky študijný program Robotika a kybernetika

Profil študijného programu Robotika a kybernetika v študijnom odbore Kybernetika je zostavený tak, aby absolventi získali kvalitné bakalárske vzdelanie založené na poznatkoch teórie kybernetiky a informatiky, ale aj matematiky a fyziky. Na týchto základoch sú budované znalosti nevyhnutné k úspešnej profesijnej kariére. Predmety programu uvedú študentov do problematiky robotiky a kybernetiky tak, že zvládnu riešiť úlohy:

 • riadenia procesov so špičkovými technickými zariadeniami v rôznych oblastiach ako sú výroba, dopravná a energetická infraštruktúra, ekológia, zdravotníctvo, inteligentné budovy, domácnosti, mobilné aplikácie a pod.,
 • programovania riadiacich systémov, priemyselných PLC (Programmable Logic Controller) a tiež iných inteligentných zariadení,
 • navrhovania, konštruovania a riadenia mobilných robotických zariadení,
 • prevádzkovania a programovania špičkových priemyselných robotov a manipulátorov,
 • programovania a nasadzovania sieťových riadiacich systémov na báze špičkových komunikačných a softvérových technológií,
 • umelej inteligencie, telemedicíny a biokybernetiky.

Absolvent študijného programu Robotika a kybernetika na základe poznatkov z teórie kybernetiky a informatiky je schopný riešiť úlohy z  modelovania procesov technických, ekonomických aj biologických. Je schopný programovať jednoduché aj zložité algoritmy vrátane úloh reálneho času. Absolvent získa schopnosť  zavádzať moderné informačné technológie do riadenia systémov, udržiavať systémy priemyselnej informatiky, využívať funkčné a prevádzkové možnosti informačných systémov, navrhovať a nasadzovať robotické systémy, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne pracovať s informáciami, využívať systémový prístup pri analýze úloh a ich riešení.
Predmety tohto študijného programu budujú v absolventoch systematické riešenie problémov, čiže základnou charakteristikou programu je systémový prístup a interdisciplinarita, čo dáva absolventom študijného programu Robotika a kybernetika veľkú konkurenčnú výhodu, a tým aj široké uplatnenie nielen v odbore Kybernetika, ale aj v iných odboroch.
Profil absolventa študijného programu bakalárskeho štúdia Robotika a kybernetika je dostatočne univerzálny vzhľadom na 2. stupeň štúdia v študijných programoch skupiny študijných odborov Informatické vedy a informačné technológie, Automatizácia, resp. v príbuzných študijných odboroch.
Absolvent nájde uplatnenie pri nasadzovaní, prevádzke a programovaní systémov automatizácie a informatiky vo všetkých druhoch podnikov a organizácií, ktoré využívajú metódy a prostriedky riadiacich a informačných technológií pre priemysel, domácnosti, verejnú správu, zdravotníctvo a prakticky všetky oblasti života. Je pripravený pokračovať v štúdiu na druhom stupni v programoch akreditovaných v odboroch Kybernetika alebo Automatizácia ako aj v príbuzných ako je napr. Aplikovaná informatika.

Ďalšie informácie

Deň otvorených dverí 2018
- FEIstival 2018

Deň otvorených dverí 2017
- FEIstival 2017

DOD 2016

Deň otvorených dverí 2016

DOD 2015

Deň otvorených dverí 2015

DOD 2014

Deň otvorených dverí 2014

DOD 2013

Deň otvorených dverí 2013

 

Pre absolventov bakalárskeho štúdia:

Ponúkame inžiniersky študijný program Robotika a kybernetika.

Ďalšie informácie

 

Pre absolventov inžinierskeho štúdia:

Ponúkame inžiniersky študijný program Robotika a kybernetika

(3-ročné denné a 5-ročné externé štúdium).

Ďalšie informácie

 

Počet absolventov a výskumné aktivity ústavu

V období 1963-2018 ukončilo štúdium v odboroch Automatizačná technika, Technická kybernetika, Automatizované systémy riadenia, Automatizácia, Kybernetika, Robotika v rôznych formách štúdia spolu viac ako 3000 absolventov.

Výskum na ústave sa zameriava na tieto oblasti:

 • mobilnú, priemyselnú a servisnú robotiku
 • počítačové spracovanie obrazu
 • soft computingové metódy v riadení
 • vývoj metód automatického riadenia a ich aplikácií
 • riadenie zložitých systémov (optimálne, decentralizované, adaptívne, robustné a prediktívne riadenie)
 • sieťové a hybridné riadenie
 • aplikácie výskumu v energetike, priemyselnej výrobe, chemických procesoch

Súčasťou ústavu je Národné centrum robotiky.

Ústav je partnerom projektu STU Centrum excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby.

Podieľa sa tiež na riešení projektu Európskej únie Centrum výskumu závažných ochorení a ich komplikácií.