História ústavu

História súčasnej Slovenskej technickej univerzity siaha k 25. júnu 1937, keď nadobudla platnosť zákona prijatého Národným zhromaždením Česko-slovenskej republiky, ktorým sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. Milana Rastislava Štefánika.

Výučba sa začala v roku 1938 v dočasnom sídle školy v Martine. Do Bratislavy sa škola presťahovala v roku 1939 s názvom Slovenská vysoká škola technická (SVŠT).

Na SVŠT z Odboru strojného a elektrotechnického inžinierstva vznikla v roku 1950 Fakulta strojného a elektrotechnického inžinierstva, ktorá sa v roku 1951 rozdelila na Strojnícku fakultu a Elektrotechnickú fakultu (EF).

Zákonom Slovenskej národnej rady v roku 1991 sa s účinnosťou od 1. apríla zmenil názov vtedajšej SVŠT na súčasný názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave. Jej Elektrotechnická fakulta získava svoj súčasný názov 1. novembra 1994 premenovaním na Fakultu elektrotechniky a informatiky.

Pracoviská

Na Elektrotechnickej fakulte SVŠT bola 08.07.1959 zriadená Katedra automatizácie a regulácie (KAR). Katedra sa tiež podieľala na zriadení kabinetu na Chemicko-technologickej fakulte, z ktorého neskôr na tejto fakulte vznikla samostatná Katedra automatizácie a regulácie (01.09.1962).

Rozvoj uplatňovania počítačov v praxi si vyžiadal užšiu špecializáciu na túto oblasť. Preto sa 22. apríla 1969 odčlenila pracovná skupina počítačov z KAR (na Elektrotechnickej fakulte) a vznikla samostatná Katedra počítačov.

Rozvíjaním aktivít KAR zameraných na problematiku automatizovaných systémov riadenia vznikla 1. júla 1983 samostatná Katedra automatizovaných systémov riadenia technologických procesov, neskôr v 90. rokoch sa názov skrátil na Katedru automatizovaných systémov riadenia.

Fakulta elektrotechniky a informatiky v roku 2006 zriadila svoj prvý ústav. Bol ním Ústav riadenia a priemyselnej informatiky (ÚRPI). Vznikol 1. marca 2006 zlúčením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu. Krátko na to však bola pôvodná Katedra ekonómie a manažmentu odčlenená a transformovala sa na súčasť dnešného Ústavu manažmentu STU v Bratislave.

Od roku 2014 zmenil ÚRPI názov na Ústav robotiky a kybernetiky. Postupne sa zosúladili aj názvy prislúchajúcich študijných programov a v súčasnosti Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje študijný program Robotika a kybernetika vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania (bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium).

Významné medzníky

08.07.1959 vznik Katedry automatizácie a regulácie na EF SVŠT v Bratislave
07.03.1960 začiatok výučby v odbore Automatizačná technika formou nadstavbového štúdia so 101 študentmi
01.10.1961 začiatok denného štúdia v špecializácii Regulačná technika s 38 študentmi
22.04.1969 vznik Katedry počítačov odčlenením pracovnej skupiny počítačov z KAR
01.07.1983 vznik Katedry automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (KASR TP)
01.09.1991 zavedenie výučby v študijnom odbore Automatizácia za účasti KAR a KASR
01.09.1993 zavedenie dvojstupňového inžinierskeho štúdia (4-ročné bakalárske a 1,5-ročné inžinierske štúdium) a kreditového systému štúdia na fakulte
01.09.2002 zavedenie dištančnej formy výučby v odbore Automatizácia
01.09.2004 skrátenie bakalárskeho štúdia na 3 roky a predĺženie inžinierskeho na 2 roky
01.09.2004 zriadenie bakalárskeho študijného programu Priemyselná informatika zriadenie študijného programu inžinierskeho štúdia Robotika v rámci odboru Automatizácia, zriadenie študijného programu Kybernetika v rámci odboru Kybernetika.
01.03.2006 vznik Ústavu riadenia a priemyselnej informatiky (ÚRPI) zlúčením Katedry automatizácie a regulácie, Katedry automatizovaných systémov riadenia a Katedry ekonómie a manažmentu
01.04.2007 odčlenenie Oddelenia ekonómie a manažmentu do samostatnej katedry, ktorá je dnes súčasťou Ústavu manažmentu STU
01.07.2013 odchod 14 pracovníkov a 10 doktorandov z ÚRPI pre organizačné zmeny na FEI (vznik iného ústavu)
01.01.2014 premenovanie ÚRPI na Ústav robotiky a kybernetiky
01.01.2017 zníženie počtu oddelení na tri: Odd. robotiky, Odd. kybernetiky, Odd. umelej inteligencie

Študijné programy v rokoch 2009 až 2019

Ak. r. 2009/2010 až 2012/2013

 • Trojročné  bakalárske štúdium (forma štúdia: denná prezenčná)
  • študijný program: Priemyselná informatika (1. – 3. r.)
 • Štvorročné  bakalárske štúdium (forma štúdia: denná dištančná)
  • študijný program: Priemyselná informatika (1. – 4. r.)
 • Inžinierske štúdium: (forma štúdia: denná prezenčná, denná dištančná)
  • študijný program Kybernetika (1. – 2. r.)
  • študijný program Robotika (1. – 2. r.)

Ak. r. 2013/2014 až 2014/2015

 • Trojročné  bakalárske štúdium (forma štúdia: denná prezenčná)
  • študijný program: Priemyselná informatika (1. – 3. r.)
 • Štvorročné  bakalárske štúdium (dobiehajúce) (forma štúdia: denná dištančná)
  • študijný program: Priemyselná informatika (1. – 4. r.)
 • Inžinierske štúdium: (forma štúdia: denná prezenčná, denná dištančná)
  • študijný program Kybernetika (1. – 2. r.)
  • študijný program Robotika (1. – 2. r.)

Ak. r. 2015/2016

 • Trojročné  bakalárske štúdium (forma štúdia: denná prezenčná)
  • študijný program: Robotika a kybernetika (1. – 3. r.)
 • Štvorročné  bakalárske štúdium (dobiehajúce) (forma štúdia: denná dištančná)
  • študijný program: Priemyselná informatika (1. – 4. r.)
 • Inžinierske štúdium: (forma štúdia: denná prezenčná, denná dištančná)
  • študijný program Kybernetika (1. – 2. r.)
  • študijný program Robotika (1. – 2. r.)

Ak. r. 2016/2017 až 2018/2019

 • Trojročné  bakalárske štúdium (forma štúdia: denná prezenčná)
  • študijný program: Robotika a kybernetika (1. – 3. r.)
 • Inžinierske štúdium: (forma štúdia: denná prezenčná, denná dištančná)
  • študijný program Robotika a kybernetika (1. – 2. r.)

Nedávna história

V roku 2019 uplynulo 60 rokov od začiatku výučby automatizácie na pôde vtedajšej Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej. Ústav robotiky a kybernetiky je priamym pokračovateľom tejto histórie.

Ústav robotiky a kybernetiky (ÚRK) pod týmto názvom existuje od 01.01.2014 keď sa premenoval pôvodný Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, ktorý vznikol 01.03.2006.

Študijný program, ktorý ústav garantuje je v súčasnosti zosúladený s názvom ústavu a má názov Robotika a kybernetika.

Zjednodušila sa aj organizačná štruktúra (zmena sa udiala 1.1. 2017), ÚRK pozostáva z troch oddelení – Oddelenie robotiky, Oddelenie kybernetiky a Oddelenie umelej inteligencie.

V období 2014 až 2019 pracovníci ÚRK riešili niekoľko desiatok výskumných úloh predovšetkým v grantových schémach VEGA, KEGA, APVV a SF EÚ. V tomto období bolo pracovníkmi ÚRK vytvorených 14 monografií, 36 karentových článkov a celkovo takmer 500 publikácií.

V roku 2014 začali pracovníci ÚRK realizovať masívne opravy v suteréne D bloku a začalo sa tak rodiť Národné centrum robotiky. To bolo založené ako občianske združenie 17. júna 2014. Nazývajú sa tak aj laboratória pokrývajúce priemyselnú robotiku, mobilnú a servisnú robotiku, a špeciálne aplikácie vyberania neorientovaných dielcov pomocou robotov, tzv. bin picking. V rámci tohto centra sa podarilo získať aj H2020 projekt a založiť celoslovenskú Cenu NCR - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky. V rokoch 2014 až 2019 sa podarilo aktualizovať alebo vytvoriť viacero zaujímavých laboratórií ako napríklad Laboratórium Schneider Electric, Laboratórium CAD/CAM systémov, Laboratórium inteligentných servosystémov a Laboratórium riadenia spojitých a udalostných procesov. V roku 2015 začala celková revitalizácia objektu FEI STU, čo zasiahlo aj ÚRK. Na budovách bolo vymenené vonkajšie opláštenie a žalúzie.

Pracovníci ÚRK sa intenzívne venovali propagačnej a osvetovej činnosti, či už v rámci výstav ako ELO SYS alebo Ampér, priamo v spolupráci so základnými a strednými školami, alebo v každoročnej robotickej súťaži ISTROBOT.

V júni 2016 na naše pozvanie zavítal na FEI STU prof. Bruno Siciliano, ktorý je považovaný za jedného z popredných odborníkov v robotike vo svete. Vo svojej prednáške predstavil koncept súčasnej priemyselnej robotiky v Európe. V roku 2019 sa stala hosťujúcou profesorkou na ÚRK MSc. Dr. Michaela Musilová, ktorá pôsobí v rôznych misiách NASA a venuje sa astrobiológii. S našim ústavom naviazala spoluprácu práve v oblasti využitia kybernetických a robotických technológií vo vesmírnom priestore.

Dňa 28.09.2018 sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny akademika prof. Ing. Václava Kalaša, DrSc., významnej osobnosti vo vývoji automatizácie a robotizácie na Slovensku, spoluzakladateľa Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT a jej prvého vedúceho, bývalého dekana našej fakulty. V roku 2019 sa dožíva významného jubilea 90 rokov aj zakladateľ Katedry KASR – prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc., ktorý pôsobil vo funkcii dekana Elektrotechnickej fakulty aj prorektora SVŠT.

V roku 2015 získal kolektív Duchoň, Dekan, Tölgyessy a Pásztó Cenu za transfer technológii na Slovensku: Najlepší prístup inovátora k transferu technológie.

V rokoch 2014 až 2019 bol riaditeľom prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., v rokoch 2019 až 2023 prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. Od 2. mája 2023 riadi ústav prof. Ing. František Duchoň, PhD.


Zdroj:
Publikácia 60 rokov automatizácie na FEI STU v Bratislave, František Duchoň, Peter Hubinský, Ladislav Jurišica, Ján Murgaš, Jarmila Pavlovičová, Milan Žalman. Vydavateľstvo FELIA s. r. o., 2019, ISBN 978-80-89824-11-3