Projekty (a záverečné práce)

V tejto časti sú uvedené informácie k predmetom Bakalársky projekt 2, Projekt - Odborná prax, Tímový projekt a Diplomový projekt 2

Termíny odovzdania

Bakalársky projekt 2 1.6.2020
Projekt - Odborná prax 15.5.2020
Tímový projekt 15.5.2020
Diplomový projekt 2 15.5.2020

Bakalársky projekt 2

Anotácia

Návrh a overenie riešenia problému.

Hodnotenie

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Bakalársky projekt 2 je odovzdanie záverečnej práce (bakalárskej práce) stanoveným postupom v stanovenom termíne.

Postup odovzdania Bakalárskej záverečnej práce

Záverom predmetu Bakalársky projekt 2 je odovzdanie Bakalárskej práce. V elektronickej forme sa odovzdáva vo formáte PDF do AIS (do CRZP). Podrobný postup/návod je uvedený v AIS.

Prílohy
rk_bp2_struktura.docx
rk_bp2_sablona_2020.docx
rk_bp2_obal_2020.docx

Bakalárska záverečná práca

Anotácia

Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.

Hodnotenie

Hodnotenie v rámci predmetu je stanovené až počas štátnej záverečnej skúšky.


Projekt - Odborná prax

Hodnotenie

Zápočet, hodnotí vedúci projektu. Pre získanie zápočtu za výsledky práce získané počas semestra musí študent odovzdať písomnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 5 – 10 strán.

Postup odovzdania

V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: OP_RK_MenoPriezvisko.


Tímový projekt

Anotácia

Tímový projekt je príprava študentov na prácu v tíme a rozvíjanie schopností, ako komunikovať v tíme, spolupracovať pri vytváraní spoločného výsledku projektu, plánovať relatívne rozsiahly projekt, účinne riadiť projekt (podieľať sa na riadení) a efektívne využiť (moderovať) diskusie v rámci tímu a aj s vedúcim projektu a prípadne zákazníkom, prezentovať výsledky projektu. Súčasťou tímového projektu je vypracovanie dokumentácie.

Dokumentácia k projektu

Dokumentácia obsahuje okrem odborných častí aj časť Riadenie projektu. Táto časť obsahuje minimálne: predstavenie riešiteľského kolektívu, plán projektu (v jednotlivých kontrolných bodoch sa môže meniť), dohodnuté metódy práce, komunikácie a koordinácie projektu, podrobné záznamy zo stretnutí (vrátane rozhodnutí tímu a kontroly rozhodnutí). Každý tím na záver písomne vypracuje posudok na konkurenčný projekt. Posudok je súčasťou dokumentácie. Dokumentácia obsahuje aj termín obhajoby projektu. Odporúča sa, aby študenti v rámci projektu vytvorili a v priebehu projektovania udržiavali prezentáciu projektu a výsledkov projektu na webe. Výsledky projektu študenti prezentujú písomne a ústne pred komisiou.

Hodnotenie

Tímový projekt vychádza z hodnotenia celkovej písomnej dokumentácie projektu, výsledku projektu, záverečnej prezentácie a obhajoby. Obhajoba je verejná. Tímy si v rámci obhajoby navzájom posudzujú výsledky projektu. Výsledné individuálne hodnotenie študenta sa určí na základe hodnotenia tímu a tiež individuálneho hodnotenia jeho podielu na tímovej práci a účasti na riadení tímu.

Pre získanie klasifikovaného zápočtu za výsledky práce získané počas semestra musí vedúci tímu odovzdať písomnú správu o riešení projektu v elektronickej forme. Súčasťou správy musí byť oskenované zadanie projektu. Odporúčaný rozsah správy je 5 – 10 strán.

Postup odovzdania

V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS. Súbor pomenujte nasledovne: TP_RK_MenoPriezvisko.

Diplomový projekt 2

Anotácia

Podrobný návrh riešenia. Revízia rozhodnutí vykonaných v predchádzajúcich etapách a kritické zhodnotenie. Komplexné overenie riešenia. Písomné spracovanie návrhu a výsledkov riešenia záverečnej práce. Vypracovanie písomnej dokumentácie.

Hodnotenie

Podmienkou udelenia klasifikovaného zápočtu z predmetu Diplomový projekt 2 je odovzdanie záverečnej práce (diplomovej práce) stanoveným postupom v stanovenom termíne.

Postup odovzdania Diplomovej záverečnej práce

V elektronickej forme vo formáte PDF do AIS (do CRZP). Podrobný postup/návod je uvedený v AIS.

Prílohy
rk_dp2_struktura_2020.docx
rk_dp2_sablona_2020.docx
rk_dp2_obal_2020.docx

Diplomová práca

Anotácia

Príprava prezentácie a obhajoby diplomovej práce. Obhajoba diplomovej práce pred skúšobnou komisiou. Zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce. Odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru.

Hodnotenie

Hodnotenie v rámci predmetu je stanovené až počas štátnej záverečnej skúšky.

Postup odovzdávania písomných správ o riešení projektov do AIS

  1. Portál študenta
  2. Miesto odovzdania
  3. V časti Kam môžem odovzdať – Vkladať súbory (pre príslušný predmet)
  4. Odovzdať súbor
  5. Potvrdiť odovzdanie

Upozornenie:

  1. Po potvrdení odovzdania súboru sa miesto odovzdania uzatvorí a nebudete môcť vykonávať žiadne zmeny.
  2. Po uplynutí termínu odovzdania sa miesto odovzdania v AIS uzavrie a písomnú správu už nebude možné do AIS vložiť.