Štátne skúšky

Informácie k štátnym skúškam na [fei.stuba.sk]


Informácie k odovzdávaniu záverečných prác v časti Projekty a záverečné práce.

Štátna skúška v Ing. štúdiu

Štátna skúška sa v inžinierskom štúdiu realizuje v rámci predmetu Diplomová práca a zahŕňa:

 • obhajobu diplomovej práce pred skúšobnou komisiou,
 • zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta diplomovej práce,
 • odbornú rozpravu o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru.

Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutočňuje na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

Prislúchajúce dokumenty
Vzor_posudku_oponenta_DP.docx
Vzor_posudku_veduceho_DP.docx
Termín š. s. na ÚRK

7. a 8. jún 2023

Harmonogram

Podrobný harmonogram štátnych skúšok organizovaných na ÚRK je cca 2 týždne pred termínom pre študentov dostupný na dokumentovom serveri AIS v priečinku predmetu I-DP-RK Diplomová práca. Študent v ňom nájde informáciu o mieste a konkrétnom čase š. s., zoznam členov skúšobnej komisie a meno tajomníka komisie.

Verejne je dostupný zoznam všetkých skúšobných komisií s miestom a začiatočným časom v rámci dňa: [PDF pripravuje sa...].

Príprava a priebeh štátnej skúšky
 • Študent sa oboznámi (v harmonograme) s dátumom, miestnosťou, konkrétnym časom štátnej skúšky a s menom tajomníka komisie.
 • Na obhajobu diplomovej práce si študent pripraví prezentáciu (hovorené slovo doplnené o slajdy, obrázky a podobne). V prezentácii je potrebné klásť dôraz na vlastné výsledky práce. Neodporúča sa uvádzať všeobecné opisy. Je potrebné ukázať aké boli ciele a úlohy, ako ich študent splnil a zosumarizovať činnosti, čiastkové úlohy a celkový priebeh prác a štúdia, ktoré bolo potrebné vykonať pre dosiahnutie cieľov.
 • Rozsah prezentácie je 15 min.
 • Najneskôr 3 pracovné dni pred š. s. sa študent oboznámi s posudkom oponenta (dostupný v AIS). Spravidla obsahuje pripomienky a otázky. K ich zodpovedaniu sa odporúča pripraviť si aj podporné slajdy, obr. atď. Tieto však nie sú súčasťou prezentácie k obhajobe diplomovej práce. Je zvykom, že ich študent zaradí za posledný slajd prezentácie. Zobrazuje ich však až po vyzvaní.
 • Hotovú prezentáciu (obvyklé formáty PPT, PDF) je potrebné poslať tajomníkovi komisie podľa jeho pokynov (spravidla 1 deň pred š. s.). V daný čas je potom prezentácia vopred pripravená pre študenta v danej miestnosti.
 • Časový priestor na š. s. študenta je 45 minút.
 • V deň š. s. študent čaká pred miestnosťou. Odporúča sa byť prítomný približne 45 minút pred v harmonograme stanoveným konkrétnym časom a sledovať prípadné pokyny tajomníka (môžu nastať nepredvídateľné zmeny v poradí a mierne posuny v čase).
 • Tajomník uvedie študenta do miestnosti (ukáže mu ovládanie prezentácie) a predstaví ho komisii.
 • Komisia privíta študenta a požiada ho o prezentáciu v rámci obhajoby diplomovej práce.
 • Dôrazne sa odporúča dodržať stanovený časový rozsah prezentácie.
 • Po prezentácii nasleduje čítanie posudkov. Najskôr posudok vedúceho, potom oponenta. Ak sú prítomní, čítajú ich oni, inak ich číta tajomník.
 • Otázkami oponenta sa začína diskusia k práci. Zvyčajne sa odpovedá hneď po prečítaní danej otázky (s možnosťou využitia vopred pripravených slajdov/obrázkov atď.) alebo študent postupuje podľa pokynov tajomníka/oponenta/komisie.
 • Po posudkoch je otvorená diskusia k práci. Diskusiu riadi predseda komisie. Jej súčasťou je odborná rozprava o širších súvislostiach riešenia diplomovej práce v kontexte príslušného študijného odboru. Môže sa zapojiť aj verejnosť (postupuje sa podľa pokynov predsedu komisie).
 • Študent počas diskusie spravidla dostáva otázky od členov komisie, ktoré nadväzujú na prezentáciu, na text práce a podobne. Zároveň môže ísť o ďalšie doplňujúce otázky v zmysle príslušného študijného programu.
 • Po ukončení diskusie nasleduje neverejné zasadnutie komisie. Spravidla je realizované tak, že študent (a prípadná verejnosť) opustia miestnosť a počkajú na pokyn tajomníka.
 • Po neverejnom zasadnutí sa študent (a prípadná verejnosť) vráti na pokyn tajomníka späť do miestnosti pred komisiu, ktorá vyhlási výsledok štátnej skúšky.
 • Na základe výsledku skúšky študent následne postupuje v zmysle ďalších inštrukcií zo strany pedagogického oddelenia fakulty (potvrdenie o ukončení štúdia).

Poznámka: občerstvenie pre komisie na štátne skúšky zabezpečí ústav.

Štátna skúška v Bc. štúdiu

Štátna skúška sa v bakalárskom štúdiu realizuje v rámci predmetu Bakalárska záverečná práca a zahŕňa:

 • obhajobu bakalárskej práce pred skúšobnou komisiou,
 • zodpovedanie otázok a pripomienok oponenta bakalárskej práce,
 • odbornú rozpravu o širších súvislostiach riešenia bakalárskej práce v kontexte príslušného študijného odboru.

Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie jej výsledkov sú verejné. Rozhodovanie skúšobnej komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutočňuje na neverejnom zasadnutí skúšobnej komisie.

Termín š. s. na ÚRK

27. a 28. jún 2023

Harmonogram

Podrobný harmonogram štátnych skúšok organizovaných na ÚRK je cca 1 týždeň pred termínom pre študentov dostupný na dokumentovom serveri AIS v priečinku predmetu B-BZP-RK Bakalárska záverečná práca. Študent v ňom nájde informáciu o mieste a konkrétnom čase š. s., zoznam členov skúšobnej komisie a meno tajomníka komisie.

Príprava a priebeh štátnej skúšky
 • Študent sa oboznámi (v harmonograme) s dátumom, miestnosťou, konkrétnym časom štátnej skúšky a s menom tajomníka komisie.
 • Pre obhajobu bakalárskej práce si študent pripraví prezentáciu (hovorené slovo doplnené o slajdy, obrázky a podobne). V prezentácii je potrebné klásť dôraz na vlastné výsledky práce. Neodporúča sa uvádzať všeobecné opisy. Je potrebné ukázať aké boli ciele a úlohy, ako ich študent splnil a zosumarizovať činnosti, čiastkové úlohy a celkový priebeh prác a štúdia, ktoré bolo potrebné vykonať pre dosiahnutie cieľov.
 • Rozsah prezentácie je 10 min. Prezentácia musí byť jasne ukončená obvykle slajdom oznamujúcim koniec prezentácie poďakovaním za pozornosť.
 • Najneskôr 3 pracovné dni pred š. s. sa študent oboznámi s posudkom oponenta (dostupný v AIS). Spravidla obsahuje pripomienky a otázky. K ich zodpovedaniu sa odporúča pripraviť si aj podporné slajdy, obr. atď. Tieto však nie sú súčasťou prezentácie k obhajobe bakalárskej práce. Je zvykom, že ich študent zaradí za posledný slajd prezentácie. Zobrazuje ich však až po vyzvaní.
 • Hotovú prezentáciu (obvyklé formáty PPT, PDF) je potrebné poslať tajomníkovi komisie podľa jeho pokynov (spravidla 2 dni pred š. s.). V daný čas je potom prezentácia vopred pripravená pre študenta v danej miestnosti.
 • Časový priestor na š. s. študenta je 30 minút.
 • V deň š. s. študent čaká pred miestnosťou. Odporúča sa byť prítomný približne 30 minút pred v harmonograme stanoveným konkrétnym časom a sledovať prípadné pokyny tajomníka (môžu nastať nepredvídateľné zmeny v poradí a mierne posuny v čase).
 • Tajomník uvedie študenta do miestnosti (ukáže mu ovládanie prezentácie) a predstaví ho komisii.
 • Komisia privíta študenta a požiada ho o prezentáciu v rámci obhajoby bakalárskej práce. [trvanie cca 10 min]
 • Dôrazne sa odporúča dodržať stanovený časový rozsah prezentácie.
 • Po prezentácii nasleduje čítanie posudkov. Najskôr posudok vedúceho, potom oponenta. Ak sú prítomní, čítajú ich oni, inak ich číta tajomník. [trvanie cca 10 min]
 • Oponentove otázky sú zároveň začiatok diskusie k práci. Zvyčajne sa odpovedá hneď po prečítaní danej otázky (s možnosťou využitia vopred pripravených slajdov/obrázkov atď.) alebo študent postupuje podľa pokynov tajomníka/oponenta/komisie.
 • Po posudkoch je otvorená krátka diskusia k práci. Diskusiu riadi predseda komisie. Môže sa zapojiť aj verejnosť (postupuje sa podľa pokynov predsedu komisie).
 • Študent počas diskusie spravidla dostáva otázky od členov komisie, ktoré nadväzujú na prezentáciu, na text práce a podobne. Zároveň môže ísť o ďalšie doplňujúce otázky v zmysle príslušného študijného programu.
 • Po ukončení diskusie nasleduje neverejné zasadnutie komisie. Spravidla je realizované tak, že študent (a prípadná verejnosť) opustia miestnosť a počkajú na pokyn tajomníka.
 • Po neverejnom zasadnutí sa študent (a prípadná verejnosť) vráti na pokyn tajomníka späť do miestnosti pred komisiu, ktorá vyhlási výsledok štátnej skúšky.
 • Na základe výsledku skúšky študent následne postupuje v zmysle ďalších inštrukcií zo strany pedagogického oddelenia fakulty (potvrdenie o ukončení štúdia).

Poznámka: občerstvenie pre komisie na štátne skúšky zabezpečí ústav.


Posledná aktualizácia tohto dokumentu: 15.05.2023