IMG_0307.jpg

60 rokov automatizácie na FEI STU v Bratislave

Oslavy výročia výučby a výskumu v oblasti automatizácie.

Publikované: 31.10.2019

ÚRK FEI STU v Bratislave zorganizoval 30.10.2019 slávnostné stretnutie pri príležitosti výročia 60 rokov výučby a výskumu v oblasti automatizácie na FEI STU (pred tým Elektrotechnická fakulta).

Pri tejto príležitosti bola vydaná aj publikácia s názvom 60 rokov automatizácie na FEI STU v Bratislave, ktorej autormi sú: František Duchoň, Peter Hubinský, Ladislav Jurišica, Ján Murgaš, Jarmila Pavlovičová a Milan Žalman.

Z tejto publikácie tu vyberáme príhovor riaditeľky ÚRK:

Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU (ako pokračovateľ KAR, KASR, ÚRPI) si pripomína 60 rokov od ustanovenia prvého pracoviska na EF SVŠT zameraného na problematiku automatizácie – Katedry automatizácie a regulácie EF SVŠT. Vznik pracoviska bol symbolicky pri 100. výročí narodenia celosvetovo uznávaného vedca Aurela Stodolu, ktorý významne prispel v teoretickej i praktickej oblasti k problematike automatizácie systémov predovšetkým prácami o riadení turbín.

Potreba vzniku univerzitného pracoviska bola vyvolaná rozvojom priemyslu, predovšetkým chemického priemyslu, energetiky, strojárenstva, elektrotechniky, ale i iných oblastí hospodárstva v Československu, kde sa vyžadovalo automatické riadenie systémov a procesov. Pre podporu týchto procesov vznikali podniky a inštitúcie. Logickým vyústením týchto procesov bolo vytvorenie inštitúcií so zameraním na vzdelávanie v oblasti automatizácie. V roku 1951 vznikli pre potreby nasadzovania automatizácie v priemysle Závody priemyselnej automatizácie v Prahe. V roku 1966 vznikol Ústav technickej kybernetiky SAV, v roku 1965 Elektrotechnický výskumný ústav ZŤS v Novej Dubnici, ktorý rozvíjal problematiku pohonných systémov.

V roku 1959 pri vzniku KAR na EF SVŠT boli významné osobnosti školy a fakulty. Vznik pracoviska bol dôležitý z hľadiska vytvorenia podmienok pre ďalšie úspešné napredovanie Slovenska v oblasti automatizácie, z hľadiska výchovy absolventov pre prax a aj pre vedeckú prácu a výskum. Pracovisko v priebehu rokov potvrdilo svoju opodstatnenosť úspešným uplatnením svojich absolventov, ich prínosom pre rozvoj automatizácie na Slovensku, ako aj výsledkami dosiahnutými pri riešení vedeckých a výskumných úloh a praktickými riešeniami nasadenými v praxi.

Text tejto publikácie plynule nadväzuje na dokumenty vydané pri príležitosti 40. a 50. výročia existencie odboru automatizácie na EF SVŠT/FEI STU. Publikácia je preto zameraná predovšetkým na obdobie ostatných rokov a opisuje pedagogické a výskumné aktivity v tomto období.

V publikácii je uvedená krátka história činnosti pracovísk, ich kvalifikačné zloženie, zoznam vypracovaných a obhájených kvalifikačných prác, predstavené sú laboratóriá a unikátne zariadenia, uvedené sú fotografie zo života zmeny v štúdiu v jednotlivých rokoch a celkové počty absolventov.

Uplynulé roky činnosti pracoviska zaoberajúceho sa otázkami automatizácie, kybernetiky a robotiky na EF SVŠT/FEI STU možno pokladať za úspešné z hľadiska prípravy absolventov, ktorí sa úspešne uplatňujú v praxi, vo výskume i vo vede ako aj vytvorením diel, ktoré sú prínosom pre vedu i prax. Verím, že kolektív pracovníkov ÚRK v ďalších rokoch úspešne rozvinie doterajšie dosiahnuté výsledky v pedagogickej práci, vo vede, výskume i praktických aplikáciách. Aktuálne zloženie kolektívu je plné mladých a zanietených pracovníkov, ktorí majú snahu presadiť sa nielen v národnom priestore, ale chcú pôsobiť aj v Európe ako špičkové a dobre etablované pracovisko vytvárajúce hodnotný výskum a pedagogiku. Ich aktivita prispela k založeniu Národného centra robotiky alebo aj Digitálneho inovačného hubu Science City. Prajem kolektívu ÚRK veľa ďalších hodnotných úspechov a osobného naplnenia v priestore robotiky a kybernetiky. Vám čitateľom prajem príjemné čítanie o našej histórii a verím, že mnohí z Vás si nájdu cestu, ako s nami naďalej spolupracovať alebo aj práve novú spoluprácu nadviazať.

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
riaditeľka Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave

IMG_0192.jpg

Obr. #1   Slávnostné stretnutie pri príležitosti výročia 60 rokov výučby a výskumu v oblasti automatizácie na FEI STU v Bratislave, október 2019.

IMG_0204.jpg

Obr. #2   Príhovor prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., rektora STU v Bratislave.

IMG_0229.jpg

Obr. #3   Príhovor prof. Dr. Ing. Miloša Oravca, dekana FEI STU v Bratislave.

IMG_0262.jpg

Obr. #4   Slávnostné stretnutie pri príležitosti výročia 60 rokov výučby a výskumu v oblasti automatizácie na FEI STU v Bratislave, október 2019.

IMG_0307.jpg

Obr. #5   Prierezom histórie vývoja pracovísk zabezpečujúcich výučbu v oblasti automatizácie prítomných previedol prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.

IMG_0383.jpg

Obr. #6   Jeden zo zakladateľov kybernetiky na Slovensku prof. Ing. Juraj Bízik, DrSc.

IMG_0548.jpg

Obr. #7   Slávnostné stretnutie pri príležitosti výročia 60 rokov výučby a výskumu v oblasti automatizácie na FEI STU v Bratislave, október 2019.